Asistent medical, tehnician dentar și gipsar (30 posturi)


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post de asistent medical principal S la Secţia Clinică Chirurgie Pediatrică I;
 • 1 post de asistent medical PL la Secţia Clinică Chirurgie Pediatrică I;
 • 1 post de asistent medical debutant PL la Secţia Clinică Ortopedie Pediatrică;
 • 1 post de asistent medical debutant PL la Blocul Operator-Sala Operatii Ortopedie;
 • 2 posturi de asistenţi medicali debutanţi PL la Camera de garda ortopedie si traumatologie-sala gips;
 • 1 post de gipsar debutant la Camera de garda ortopedie si traumatologie-sala gips;
 • 1 post de asistent medical principal PL la Secţia Clinică Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă;
 • 1 post de asistent medical PL la Secţia Clinică Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă;
 • 1 post de asistent medical debutant PL l Secţia Clinică Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă;a
 • 1 post de asistent medical debutant PL la Secţia ORL;
 • 1 post de asistent medical PL la Secţia Cardiologie;
 • 1 post de asistent medical debutant PL la Secţia Cardiologie;
 • 4 posturi de asistenţi medicali principali PL la Secţia Chirurgie Cardiovasculara;
 • 5 posturi de asistenţi medicali PL la Secţia Chirurgie Cardiovasculara;
 • 2 posturi de asistenţi medicali debutanţi S la Blocul Operator-Sala Operatii Neurochirurgie;
 • 2 posturi de asistenţi medicali debutanţi PL la Blocul Operator-Sala Operatii Neurochirurgie;
 • 1 post de asistent medical PL la Blocul Operator-Sala Operatii Neurochirurgie;
 • 1 post de asistent medical debutant PL la Biberonerie:
 • 1 post de asistent medical debutant PL la Cabinetul de Pediatrie din cadrul Ambulatoriului Integrat;
 • 1 post de tehnician dentar PL la Cabinetul de Stomatologie din cadrul Ambulatoriului Integrat


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • asistent medical principal în specialitatea generalist (S):
  • studii: diplomă de licență în specialitate;
  • examen pentru obținerea gradului principal;
  • vechime minimum 5 ani ca asistent medical.
 • asistenți medicali principali în specialitatea generaliști (PL):
  • studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă de absolvire a liceului sanitar sau echivalare;
  • examen pentru obținerea gradului principal;
  • vechime minimum 5 ani ca asistent medical.
 • asistenți medicali în specialitatea generaliști (PL):
  • studii: diplomă de școală sanitară postliceală;
  • vechime minimum 6 luni ca asistent medical.
 • asistenți medicali debutant în specialitatea generaliști (PL):
  • studii: diplomă de școală sanitară postliceală.
 • asistenți medicali debutanți în specialitatea generaliști (S):
  • studii: diplomă de licență în specialitate.
 • tehnician dentar în specialitatea tehnica dentară (PL):
  • studii: diplomă de școală sanitară postliceală ori echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • vechime minimum 5 luni în specialitate (ca tehnician dentar).
 • gipsar debutant (M):
  • studii: diplomă de medii;
  • fără vechime.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2022, ora 10.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 18 iulie – 19 iulie 2022, ora 09.00: perioada pentru proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sectorul 1, telefon: 021/316.93.66, int. 137 sau 116.

Documente atașate