Asistent medical și muncitor calificat (3 posturi)


Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, județul Maramureș
Anuntul a expirat


Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, str. Victor Babeș nr. 34, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocupare a funcțiilor contractuale de executie vacante, după cum urmează:

 • asistent medical principal de farmacie la Farmacia spitalului
 • asistent medical de farmacie la Farmacia spitalului
 • muncitor calificat tâmplar la Serviciu AAD – Atelier întreținere.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • asistent medical principal de farmacie:
  • studii postliceale sau echivalente în specialitate
  • certificat de membru al OAMGMAMR și avizul de libera practică pe anul 2022
  • examen grad principal
  • cinci ani vechime în specialitate
  • cunoștințe operare calculator
 • asistent medical de farmacie:
  • studii postliceale sau echivalente în specialitate
  • certificat de membru al OAMGMAMR și avizul de liberă practică pe anul 2022
  • șase luni vechime în specialitate
  • cunoștințe operare calculator
 • muncitor calificat tâmplar:
  • certificat de absolvire a școlii generale
  • certificat de calificare în meseria de tâmplar
  • nu necesită vechime în muncă.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2022, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, str. Victor Babeș nr. 34, județul Maramureș, telefon: 0262/275.995, interior 114 și site.