Asistent medical și îngrijitoare (3 posturi)


Spitalul „N.N. Saveanu” Vidra, Judeţul Vrancea
Anuntul a expirat


Spitalul „N.N. Saveanu” Vidra, Judeţul Vrancea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Asistent medical principal (PL) – 1 post, cu 1/2 normă în cadrul Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale.
 • Asistent medical debutant (PL) – 1 post în cadrul Stației de sterilizare.
 • Îngrijitoare curățenie – 1 post în cadrul Camerei de gardă.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Asistent medical principal (PL):
  • nivelul studiilor: – diplomă de școală sanitară postliceală de specialitate sau
  • diplomă de școală sanitară postliceală profil medicină generală și absolvent al unui curs de perfecționare în domeniu sau obligativitatea efectuării cursului respectiv în cel mult un an de la data încadrării pe post;
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • certificat de grad principal,
  • vechime necesară – minimum 5 ani;
  • alte cerințe: – cunoștințe de operare pe calculator.
 • Asistent medical debutant (PL):
  • nivelul studiilor: – diplomă de școală sanitară postliceală profil medicină generală sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • vechime necesară – fără vechime;
  • alte cerințe: – cunoștințe de operare pe calculator.
 • Îngrijitoare de curățenie:
  • nivelul studiilor – diplomă de școală generală;
  • vechime necesară – fără vechime.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 mai 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • asistent medical:
  • 24 mai 2022, ora 09.00: proba scrisă;
  • 30 mai 2022, ora 09.00: proba interviu.
 • îngrijitoare:
  • 24 mai 2022, ora 13.00: proba scrisă;
  • 30 mai 2022, ora 13.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Spitalul „N.N. Saveanu” Vidra din loc. Vidra, judeţul Vrancea, cod poştal 627415, clădirea Administrativ, biroul RUNOS, telefon 0237/673.000, interior 15 sau 12.