Asistent medical, infirmieră, instructor de educație (6 posturi)


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu
Anuntul a expirat


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, astfel:

Centrul de Plasament „Gulliver”, Sibiu:
• asistent medical – grad profesional principal, 1 post perioadă nedeterminată

Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Agnita
• Infirmieră – 3 posturi pe perioadă nedeterminată;
• Instructor de educație – 1 post pe perioadă nedeterminată;

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cisnădie
• Infirmieră -1 post pe perioadă nedeterminată


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


• asistent medical – grad profesional principal, 1 post perioadă nedeterminată. Condiții generale/specifice:
a) studii de specialitate; diplomă de absolvire școală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist;
b) perfecționări (specializări): autorizația de liberă practică;
c) abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate;
d) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.~

• Infirmieră – 3 posturi pe perioadă nedeterminată; Condiții generale/specifice:
a) studii de specialitate: studii generale (minimum 8 clase);
b) curs de infirmieră finalizat sau dovada că este înscris/ă la un curs de infirmieră;
c) abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate;
d) vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

• Instructor de educație – 1 post pe perioadă nedeterminată; Condiții generale/specifice:
a) studii de specialitate: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b) abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate;
c) vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

• Infirmieră -1 post pe perioadă nedeterminată, Condiții generale/specifice:
a) studii de specialitate: studii generale (minimum 8 clase);
b) curs de infirmieră finalizat sau dovada că este înscris/ă la un curs de Infirmieră;
c) abilități, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate;
d) vechime necesara ocupării postului – 0 ani.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 13 iulie 2022, termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 26 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
  • 29 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 2, județul Sibiu, telefon: 0269/232.066, interior 52/53, e-mail: resurseumane@dasib.ro.