Asistent medical generalist


Serviciul de Ambulanță Județean Neamț
Anuntul a expirat


Serviciul de Ambulanță Județean Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical generalist, Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Stația Centrală Piatra-Neamț.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • diplomă /certificat de absolvire a școlii sanitare postliceale;
 • diplomă de bacalaureat;
 • 6 luni vechime în specialitate;
 • concurs pentru ocuparea postului.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2022, orele 15.00: perioada pentru depunerea dosarelor;
 • proba scrisă: 04 iulie 2022, ora 12.00;
  • proba practică prim ajutor  – 07 iulie 2022, ora 09.00;
 • proba interviu: 07 iulie 2022, ora 12.00;
  • proba de aptitudini fizice (efort fizic) – 07 iulie 2022, ora 14.00.

Proba practică va consta în susținerea a 2 (două) probe, astfel:

  1. Proba de manualitate.
   • a. Resuscitarea cardio-respiratorie la adult și copil (basic life support) – probă pe manechine (conform protocoalelor) din Jurnalul român de resuscitare.
   • b. Caz clinic.
   • Tehnici de evaluare pentru asistență medicală de urgență acordată pacientului în prespital.
  2. Verificarea cunoștințelor de acordare a primului ajutor în diverse situații de urgență.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 1. Cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată conducătorului autorității sau Instituției publice organizatoare – anexa 2
 2. Declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa 5.
 3. Copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz.
 4. Diplomă/certificat de absolvire a școlii sanitare postliceale.
 5. Diplomă de bacalaureat.
 6. Copia carnetului de muncă, extras din baza REVISAL – Raport salariat, care să ateste vechimea în muncă de la data de 01.01.2011 până în prezent, sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor solicitate, în copie.
 7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează: „apt pentru activitate în Serviciul de ambulanță în funcția de asistent medical”.
 8. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa 3;
 9. Certificat de membru vizat 2022 și adeverința de la OAMMR Neamț.
 10. Certificat de integritate comportamentală.
 11. Copie livret militar (original + copie).
 12. Curriculum vitae, model comun european.
 13. Declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa 4.
 14. Declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – anexa 6.
 15. Taxa de concurs în valoare de 50 lei, care se achită la casieria unității.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

în cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile documentelor prevăzute mai sus vor fi însoțita de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Serviciul de Ambulanță Județean Neamț, Piatra-Neamț, str. Dimitrie Leonida nr. 151, județul Neamț, telefon: 0233/212.020, int. 215.