ASISTENT MEDICAL GENERALIST


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SIBIU
Anuntul a expirat


Anunt


/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIBIU
Sibiu str. Hațegului, nr. 8 CP 550069
Tel/Fax: 0369424476
Email: scoala1.sibiu@gmail.com
Nr. înrg. _2704_/ 08.09.2023

ANUNŢ ANGAJARE
ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Creșa cu program prelungit a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Sibiu organizează concurs pentru:
-post vacant de Asistent medical generalist creșă- cu studii în specialitatea postului (studii medii postliceale, și/sau superioare)- perioadă nedeterminată

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Certificat naștere;
– Certificat căsătorie;
– Actul de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– Documentelor care să ateste nivelul studiilor,bacalaureat/ postliceale și/ sau universitare;
– Adeverință de la OAMGMAMR Sibiu;
– Certificat de membru avizat și eliberat de OAMGMAMR Sibiu;
– Documente care atestă calificarea pentru postul solicitat, inclusiv cursuri recunoscute oficial;
– Copia carnetului de muncă, sau adeverințe din Revisal pentru stabilirea vecimii în muncă și specialitate;
– Cazierul judiciar, certificat de integritate comportamental.
– Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– Curriculum vitae;
– Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
NOTĂ: Copiile actelor originale se vor autentifica la secretariatul unității prin prezentarea actelor în original.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate coresponzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:
– Studii postliceale și/ sau universitare;
– Cursuri specifice postului;
– Abilități pentru munca în echipa;
– Experiența în domeniu constituie avantaj;
Concursul va consta în:
– proba scrisă
– proba practica.
– interviu

Etapele de desfășurare a concursului:

1. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Școala Gimnazială Nr.1 Sibiu și verificarea documentelor din dosar, secretariat în interval orar : 9.00-13.00 11.09.2023-22.09.2023
Notă: Vă rugăm să respectați programul de depunere a dosarelor.
2. Selecția dosarelor 25.09.2023 ora 9.00
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 25.09.2023 ora 12.00
4. Depunerea contestației privind rezultatele selecției dosarelor 25.09.2023 orele 09.00-11.00
5. Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 26.09.2023 ora 12.00
6. Susținerea probei scrise
7. Afișarea rezultatelor probei scrise 27.09.2022 ora 13.00
8. Depunerea contestațiilor în urma probei scrise 27.09.2023 orele 14.00-15.00
9. Afișarea rezultatelor după contestația probei scrise 27.09.2023 ora 16.00
10. Susținerea probei practice 28.09.2023 ora 13.30
11. Susținerea interviului 28.09.2023 ora 15.30
12. Afișarea rezultatelor după proba practică și interviu 28.09.2023 orele 15.30-16.00
13. Afișarea rezultatului final al concursului 29.09.2023 ora 9.00

NOTĂ: Nu se admit contestații cu privire la rezultatele obținute la proba practica.

TEMATICA
PEDIATRIE şi PUERICULTURĂ
Cresterea si dezvoltarea copilului
Ingrijirile acordate copilului de la 1 la 18 ani
Alimentatia copilului
Caracteristicile semnelor si simptomelor la copil

URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE
Urgenţe în pediatrie;
Urgentele aparatului respirator
Urgentele aparatului cardiovascular
Urgentele abdominale
Urgentele renale si urologice
Urgentele neurologice
Intoxicatiile acute exogene
Urgentele in Otorinolaringologie
Șocurile
Traumatismele

BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE
1. Boli cu poarta de intrare respiratorie – etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;
2. Boli cu poarta de intrare digestiva – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
3. Boli cu poarta de intrare cutanata – etiologie, simptomatologie, profilaxie;

MEDICINA INTERNĂ

1. Bolile aparatului digestiv;
2. Bolile aparatului cardiovascular;
3. Bolile ficatului
4. Bolile aparatului urinar.
5. Bolile cailor biliare;
6. Bolile pancreasului;
7. Bolile peritoneului;
8. Bolile sangelui si ale organelor hematopoetice
9. Reumatismul
10. Bolile de nutriție

BIBLIOGRAFIE

1. URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE – Lucreția Titirca
2. PUERICULTURA ȘI PEDIATRIE PENTRU ASISTENȚI MEDICALI-Dr.Mihaela Vasile
3. Medicina interna pentru cadre medii – dr. Corneliu Borundel
4. Boli infectioase – prof. dr. Mircea Chiotan
5. Ordinul M.S. nr. 1761/2021 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea in unitățile sanitare publice și private,evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mainilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și control eficienței acestuia
6. Ordinul M.S. Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale in unitățile sanitare;
7. Ordin 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale.
8. ORDIN nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti

Director,
prof. Claudiu CANCIU