Manager persoană fizică


Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu”, Băilești, județul Dolj
Expiră in 12 zile, 1 ore


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI MUNICIPAL „PROF. DR. IRINEL POPESCU” BĂILEȘTI anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică în conformitate cu Dispoziția Viceprimarului (cu exercitarea atribuțiilor de primar) Municipiului Băilești nr.492/19.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției contractual vacante de manager persoană fizică, durata determinată la Spitalul Municipal „Prof.Dr.Irinel
Popescu” Băilești, prevederile Ordinului nr.1520/2016, Ordinului nr.1113/2010 si HGR 286/2011.
Concursul se va organiza la sediul unității din municipiul Băilești, str.Victoriei, nr.18A, județul Dolj, în perioada 14.07.2022 – 27.07.2022 și se va desfășura în două etape:
a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapa eliminatorie care va avea loc la 15.07.2022, ora 11 00 ;
b) probă interviu de susținere publică și evaluare a proiectului de management care va avea loc la data de 25.07.2022, ora 11 00 (probă unică).
La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii :
a) cunosc limba română, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau
juridic;
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de invățământ superior acreditată, potrivit legii sau au început cursul de perfecționare în „Management spitalicesc“ și dețin adeverință eliberată de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, conform Ordinului nr.1113/2010 privind stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al spitalului public sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică;
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;
f) adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) adeverință din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la
candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
o) chitanța de plată a taxei de participare la concurs. Cuantumul taxei de participare la concurs este de 200 lei și se va achita la casieria unității.
Proiectul de management se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New
Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.
Data și ora la care candidații pot vizita spitalul: 27.06.2022, ora 11 00 .
Dosarele de înscriere vor fi depuse la biroul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal „Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești până la data de 14.07.2022, ora 12 00 .
Rezultatele verificării dosarelor se vor afișa la data de 15.07.2022, ora 14 00 .
Contestarea rezultatelor analizei dosarelor se poate face la secretariatul comisiei de concurs în termen de 24 de ore de la afișare.
Susținerea publică a proiectului de management de către candidați va avea loc la data de 25 iulie 2022, ora 11 00 în sala de ședintă, clădirea Administrativă, Spitalul Municipal
„Prof.Dr.Irinel Popescu” Băilești.
Adresa de e-mail la care orice persoană își poate manifesta intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management este: spital@ spitalbailesti.ro.
Pe website-ul spitalului se află afișate anunțul de concurs, bibliografia de concurs și temele-cadru pentru proiectul de management.
Rezultatele în urma desfășurării probei referitoare la susținerea publică și evaluarea proiectului de management se afișează la sediul Spitalului Municipal „Prof.Dr.Irinel Popescu”
Băilești și se publică pe pagina de internet a spitalului până la data de 25 iulie 2022, ora 15 00 .
Candidații au dreptul să conteste rezultatele la aceasta probă în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor.
Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul spitalului și se publică pe pagina de internet a spitalului la data de 27.07.2022, ora 14 00 .
Relații suplimentare la tel: 0251/311627.