Asistent medical comunitar


Primaria comunei Vadu Crisului
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Primăria comunei Vadu Crisului, cu sediul în comuna Vadu Crisului, nr. 693, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

Denumirea postului: asistent medical comunitar
Numarul posturilor: 1 post vacant
Nivelul postului: funcție de execuție
Compartiment: Compartiment asistență socială
Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
Perioada: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice:
– asistent medical comunitar :
– diploma de absolvire a liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea ”asistență medicală”;
– certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
– cunoștințe de operare pe calculator: nivel minim;
– permis conducere categoria B
– nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Dosarele de inscriere se vor depune la sediul Primăriei comunei Vadu Crisului, str.Principala nr.693,jud.Bihor ,pana in data de 3 octombrie 2023, ora 15,00, data-limită pentru depunerea dosarelor

Calendarul de desfășurare a concursului:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 18.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs
03.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 10.00
6 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 09.10.2023, ora 10.00
7. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 18.10.2023, ora 10.00
9. Afişarea rezultatului probei scrise 18.10.2023, ora 15.00
10. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 19.10.2023, ora 14.00
11. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.10.2023, ora 14.00
12. Susţinerea interviului 23.10.2023, ora 10.00
13. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 23.10.2023, ora 15.00
14. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 24.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.10.2023, ora 10.00
16. Afişarea rezultatului final al concursului 25.10.2023, ora 12.00

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Proba scrisa si orala se va sustine la sediul Primăriei comunei Vadu Crisului, str.Principala nr.693,jud.Bihor, in sala de sedinte al Consiliului Local.