Asistent medical comunitar


PRIMĂRIA COMUNEI Pădina
Anuntul a expirat


Anunt


– 1 post vacant de asistent medical comunitar , PL cu normă întreagă, respectiv 8 ore/zi – 40h/săptămână.
DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Primăriei comunei Pădina, județul Mehedinți, Compartiment Resurse Umane și Funcții Publice, iar acesta trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.35 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității (formular de la Compartimentul Resurse
Umane);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat de membru OAMGMAMR insotit de aviz si adeverinta de inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii 35/2015 a OAMGMAMR
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numele, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Condiţiile generale de participare la concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţii specifice de participare la concurs:
– diplomă/ adeverință de absolvire Școala postliceala;
– certificat de membru OAMGMAMR insotit de aviz si adeverinta de inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii 35/2015 a OAMGMAMR
-vechime in specialitatea studiilor necesara minim 6 luni

Concursul constă în 3 etape :
a) selecţia dosarelor
b) proba scrisă;
c) interviul.
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
• Dosarele de concurs se depun în perioada 13.09 -26.09 2023 la sediul Primăriei comunei Pădina, județul Mehedinți, Compartiment Resurse Umane și Funcții Publice
• selecția dosarelor de înscriere în termen de 2 zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor: 28.09.2023 – art.36 alin.1
• termenul de afișare la selecția dosarelor: in termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 36 alin 2 , respectiv data 29.09.2023, ora 15:00 cu mențiunea ,, admis” sau ,, respins” , însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Primăriei Pădina si pe pagina de internet a acesteia.
• proba scrisă- 06.10.2023- ora 10,00 – la sediul Primăriei Pădina , jud. Mehedinți
• Afișarea rezultatului la proba scrisă 06.10.2023 până la ora 15.30.
• Depunerea contestațiilor privind rezultatul la proba scrisă 09.10.2023 interval orar 08.00 – 12.00
• Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la proba scrisă 09.10.2023 interval orar 14.00 – 15.30.
• Interviul se va susține la data 10.10.2023 ora 10.00, la sediul instituţiei, din comuna Pădina, Mehedinți.
• Afișarea rezultatelor la interviu 10.10.2023 până la ora 15.30.
• Depunerea contestațiilor privind rezultatul la interviu 11.10.2023 interval orar 08.00 – 12.00.
• Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la interviu 11.10.2023 interval orar 13.00 – 14.30.
• Afișarea rezultatelor finale la sediul primariei comunei Pădina si pe pagina de internet la data 12.10.2023, prin specificarea mențiunii ,, admis” sau ,, respins”
Relaţii suplimentare privind bibliografia și actele necesare înscrierii la concurs, se pot obtine la sediul Primăriei comunei Padina, la adresa Padina Mare judetul Mehedinti la Compartimentul de Resurse Umane si Functii Publice, persoană de contact : , inspector- Vatasoiu Irina-Cosmina Compartiment resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Padina, judetul Mehedinti – telefon/fax: 0252356750, email: primariapadina@pejmh.ro.