ASISTENT MEDICAL COMUNITAR


PRIMARIA COMUNEI CREVEDIA
Anuntul a expirat


AnuntConcurs ANULAT la cererea instituției angajatoare!


 

Primaria Crevedia, cu sediul în localitatea Crevedia, strada București – Târgoviște nr. 167, județul Dîmbovița, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:
1. Nivelul postului*: de execuţie
2. Denumirea postului:,asistentul medical comunitar, pe perioadă nedeterminată, la Compartiment asistent medical comunitar
3. Treapta profesională: 1
4. Scopul principal al postului: facilitatea și îmbunătățirea accesului în special al grupurilor vulnerabile la servicii medicale de sănătate, integrate comunităților cu servicii ale medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale și serviciile educaționale
5. Numărul de posturi: 1
Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/28.10.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiunii săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**:
2. Perfecționări (specializări):
-diplomă/ adeverință de absolvire Școala postliceală în specialitate sau învățământuniversitar în specializarea ,, asistență medicală”
-certificat membru al ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si
Asistenților medicali din România.
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: NU SE SOLICITA
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: CAPACITATEA DE A LUCRA IN ECHIPA
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): STUDII SUPERIOARE
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): NU ESTE CAZUL
8. Vechime: de minimum 6 LUNI
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

E. Calendarul de desfăşurare a concursului
Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 12.05.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Crevedia cu sediul în Crevedia, Sos Bucuresti-Târgoviste, nr. 167, jud. Dâmbovița, până la data de: 12.05.2023-26.05.2023
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 30.05.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 30.05.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 31.05.2023, ora 09.00-13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 31.05.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 07.06.2023, ora 11.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 07.06.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 08.06.2023, ora 09.00-13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.06.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 09.06.2023, ora 11.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 09.06.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.06.2023, ora 09.00-13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.06.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 13.06.2023, ora 10.00