ASISTENT MEDICAL COMUNITAR


PRIMARIA COMUNEI CREVEDIA
Expiră azi


Anunt


Primaria Crevedia, cu sediul în localitatea Crevedia, strada București – Târgoviște nr. 167, județul Dîmbovița, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:
1. Nivelul postului*: de execuţie
2. Denumirea postului:,asistentul medical comunitar, pe perioadă nedeterminată, la Compartiment asistent medical comunitar
3. Treapta profesională: 1
4. Scopul principal al postului: facilitatea și îmbunătățirea accesului în special al grupurilor vulnerabile la servicii medicale de sănătate, integrate comunităților cu servicii ale medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale și serviciile educaționale
5. Numărul de posturi: 1
Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/28.10.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiunii săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**:
2. Perfecționări (specializări):
-diplomă/ adeverință de absolvire Școala postliceală în specialitate sau învățământuniversitar  în specializarea ,, asistență medicală”
-certificat membru  al ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si
Asistenților medicali din România.
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: NU SE SOLICITA
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: CAPACITATEA DE A LUCRA IN ECHIPA
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): STUDII SUPERIOARE
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): NU ESTE CAZUL
8. Vechime: de minimum 6 LUNI