Asistent medical balneofiziokinetoterapie


Spitalul de Boli Cronice Smeeni, județul Buzău
Anuntul a expirat


Anunt


Spitalul de Boli Cronice Smeeni, cu sediul în comuna Smeeni, str. Principală, nr. 991, judeţul Buzău, având în vedere prevederile art. 18 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și a prevederilor articolului unic, alin. (1) lit. b și alin. (2) lit. a din OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării unui post contractual vacant de:
– 1 post vacant de asistent medical balneofiziokinetoterapie, în cadrul compartimentului – Recuperare medicină fizică și balneologie, perioadă nedeterminată cu normă întreagă şi durata timpului de lucru de 8 ore zilnic.

Înscrierea la concurs – conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de
valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
j) chitanța de plată a taxei de concurs.

Condiții specifice de participare
1. Studii de specialitate: studii postliceale asistent medical de balneofiziokinetoterapie
2. Diplomă de bacalaureat.
3. Certificat de membru.
4. Aviz de liberă practică eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R în vigoare.
5. Asigurare de malpraxis medical.
6. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): DA cunoştinte operare pe calculator.
7. Abilități, calități și aptitudini necesare:operativitate, comunicare, lucru în echipă, iniţiativă, lucru sub presiunea timpului.
8. În cadrul probei de interviu se vor testa cunoștințele și abilitățile de la pct. 6 și 7.
9. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință de la ITM care să ateste vechimea în muncă.
10. Vechime minimă : – 12 luni în specialitate .

1. Dosarele de concurs se depun la sediul spitalului, la Serviciul RUNOS, perioada de înscriere – 07.09. – 20.09.2023 depunere dosare de concurs program L-J:orele 08:00-16:00, V: orele 08:00-13:30.
2. Concursul constă în 3 probe succesive și anume:
– Selecţia dosarelor de înscriere – 21.09.2023
– Proba scrisă – 28.09.2023, ora 09:00
– Proba interviu – 03.10.2023, ora 09:00

Nu se primesc dosare de înscriere după data și ora limită de înscriere(20.09.2023, ora 16:00).
Taxa de concurs este de 100 de lei și se achită în numerar la casieria unității.
Taxa de concurs se plătește doar după verificarea dosarului și nu se restituie în nici un caz (neprezentare la concurs, neobținerea postului pentru care a candidat, etc.)

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului de Boli Cronice Smeeni, în loc. Smeeni, str. Principală, nr. 991, com. Smeeni, jud. Buzau, conform calendarului mai sus menționat.
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului de Boli Cronice Smeeni, telefon: 0238/732800; e-mail: runos@spitalsmeeni.ro.