Asistent medical – 5 posturi


Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, județul Prahova
Anuntul a expirat


Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 1. 1 post de asistent medical principal generalist (PL) la structura Asistență medicală primară Asistență medicală de unitate – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova și Școala Militară de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești;
 2. 1 post de asistent medical principal generalist (M, PL) la Centrul Medical Județean Botoșani – Cabinete Medicale de Unitate – Poliție;
 3. 1 post de asistent medical generalist (M, PL) la structura Asistență Medicală de Specialitate – Dermatovenerologic;
 4. 1 post de asistent medical generalist (PL) la structura Săli de Tratament și Paturi de Supraveghere;
 5. 1 post de asistent medical generalist (M, PL) la Centrul Medical Județean Botoșani – Cabinete Medicale de Unitate – Poliție.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


Pentru postul de asistent medical principal generalist (PL) se solicită:

 • studii de specialitate: studii postliceale sanitare sau echivalente sau studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, îh specialitatea medicină generală;
 • autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; aviz anual pentru’autorizarea exercitării profesiei de asistent medical – grad principat, specialitatea medicină generală; certificat/diplomă/adeverință de confirmare asistent medical principal în specialitatea medicină generală; asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis);
 • vechime: minimum 5 ani ca asistent medical în specialitatea medicină generală.

Pentru postul de asistent medical principal generalist (M, PL) se solicită:

 • studii de specialitate: studii medii – liceu sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii/studii postliceale sanitare sau echivalente sau studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală;
 • autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical – grad principal, specialitatea medicină generală; certificat/diplomă/adeverință de confirmare asistent medical principal în specialitatea medicină generală; asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis);
 • vechime: minimum 5 ani ca asistent medical în specialitatea medicină generală.

Pentru postul de asistent medical generalist (PL) se solicită:

 • studii de specialitate: studii postliceale sanitare sau echivalente sau studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală;
 • autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical, specialitatea medicină generală; asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis);
 • vechime: minimum 6 luni ca asistent medical în specialitatea medicină generală.

Pentru postul de asistent medical generalist (M, PL) se solicită:

 • studii de specialitate: studii medii – liceu sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii/studii postliceale sanitare sau echivalente sau studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitatea medicină generală;
 • autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; aviz anual pentru’autorizarea exercitării profesiei de asistent medical, specialitatea medicină generală; asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxls);
 • vechime: minimum 6 luni ca asistent medical în specialitatea medicină generală.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 august 2022, ora 12.00: proba scrisă (test-grilă);
 • 09 august 2022, ora 12.000: proba interviu.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, str. Ghimpați nr. 1-3, Ploiești, județul Prahova, telefon 0244.575.680, interior 28506.