asistent generalist


Școala gimnazială nr. 23
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNŢ – CONCURS
PENTRU POST CONTRACTUAL VACANT

În conformitate cu prevederile HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat în M.O. nr. 1078 din 08.11.2022, Școala gimnazială nr. 23, Sibiu, cu sediul în Sibiu, Strada Oslo, nr. 2A, anunță scoaterea la concurs a următorului post contractual vacant:

1. Denumirea postului: asistent medical generalist ((pentru Creșa situată pe str. Constructorilor nr.17), 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă – 8 ore/ zi, 40 ore/ săptămână

2. Nivelul postului: de execuție

3. Documente necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere:
3.1 formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr. 1336/ 28.10.2022;
3.2 copia actului de identitate sau orice alt document careatestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate ;
3.3 copia certificatului de căsătorie sau a altui document princare s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
3.4 copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altoracte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice alepostului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
3.5 copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
3.6 certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pecazierul judiciar ;
3.7 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului ;
3.8 certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane învârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoanevulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
3.9 curriculum vitae, model comun european;