asistent debudant


Cresa Comlosu Mare
Anuntul a expirat


Anunt


Anunțul a fost rectificat la solicitarea instituției angajatoare conform documentului atașat următor:

Document atașat corectat

ANUNŢ !
Creșa Comloşu Mare va organiza concursul pentru ocuparea postului vacant, de natură contractuală de inspector de asistent medical debutant studii SSD sau PL 1/2 normă perioadă nedeterminată.
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) au cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunosc limba română, scris și vorbit;
c) au capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, dupa caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
f) nu a fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârsite cu intentie care ar face o persoana candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Cerințe specifice:
– Studii superioare de lugă durată absolvite cu diplomă de licenţă, în unul dintre domenii: juridic, administrativ, economic, medicină, sociologie, psihologie, științe ale educației:
– fără vechime:
– Progream de lucru regulat, 4 ore pe zi 20 ore pe săptămână.
Perioada pentru depunerea dosarelor este 18.09.2023 – 25.09.2023, între orele 08,00 – 16,00.
Informaţiile suplimentare se pot obţine la secretariatul primariei, tel.0256/364114 sau de pe site-ul www.comlosu_mare.ro.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în munca, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverință medicală care sa ateste starea de sănatăte corespunzătoare;
g) curriculum vitae european;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pănă la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Concursul pentru ocuparea postului va consta din:
– selecţia dosarelor 26.09.2023;
– proba scrisă 27 septembrie2023, ora 10,00;
– interviu 29 septembrie 2023, ora 10,00.
Candidaţii care vor obţine nota minimă 5, vor fi admişi la interviu.

Bibliografie
– Constituția României;
– Ordonanța Guvernului nr.137/2000 (r2) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
-HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
– Legea nr.202/2002 (r3) privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați;
– OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR,
– Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare (r1);