Asistent cercetare științifică și cercetător științific (5 posturi)


Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, județul Brăila
Expiră in 10 zile, 0 ore


Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, județul Brăila, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • cercetător științific II – CSII;
 • cercetător științific – CS – 2 posturi;
 • asistent cercetare științifică – ACS – 2 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • cercetător științific II – CS II:
  • studii superioare și doctorat în domeniul agricultură/horticultură, minimum 8 ani activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol sau în învățământul superior, din care minimum 2 ani după CS III și după obținerea titlului științific de doctor, dosarul întocmit conform Regulamentului ASAS și MEC.
 • cercetător științific – CS:
  • studii superioare în agricultură/agronomie, diplomă universitară cu media cel puțin 8, să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități agricole, masteratul/doctoratul în domeniu prezintă avantaj, dosarul întocmit conform regulamentului ASAS.
 • asistent cercetare științifică – promovare din asistent cercetare științifică stagiar cu perioada de stagiatură de minimum 6 luni
  • fie absolvent cu examen de licență sau de diplomă în specializarea agricultură/agronomie, diplomă universitară cu media cel puțin 8; masteratul/doctoratul în domeniu prezintă avantaj, dosarul întocmit conform regulamentului ASAS.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă (pentru CS, ACS);
 • 28 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu (pentru CS II);
 • 28 iulie 2022, ora 12.00: proba interviu (pentru CS, ACS).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, județul Brăila, Șos. Vizirului km. 9, telefon 0761.331.570, sau la Secretariatul unității, telefon 0726.292.705, în intervalul orar 08.00 -15.00, sau pe e-mail secretariat@scdabraila.ro.

Documente atașate