ASIS. MED. GEN. (s), Asis.med.deb.GEN.(PL, S), ÎNGIJITOARE, MUNC.NEC.SUPR.BOLNAVI PSIH.


SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ JEBEL
Anuntul a expirat


AnuntConcurs ANULAT la cererea instituției angajatoare!


 

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel cu sediul în comuna Jebel, nr.1173/1, jud.Timiș organizează concurs în data de 02.10.2023 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante:
– ASISTENT MEDICAL GENERALIST (S) : – 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie III
– 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie V
– 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie VI

– ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST (S): – 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie I
– 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie II
– 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie IV
– 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie VII

– ASISTENT MEDICAL DEBUTANT GENERALIST (PL): – 2 posturi – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie I
– 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie III
– 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie IV
– 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie V
– 3 posturi – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie VII

– ÎNGRIJITOARE: – 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie II
– 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie VII

– MUNCITOR NECALIFICAT SUPRAVEGHERE BOLNAVI PSIHICI PERICULOȘI: – 1 post – perioadă nedeterminată – Secţia Psihiatrie VI

CONDIŢII DE STUDII SI VECHIME :
Pentru posturile de asistent medical generalist (S):
– diplomă de licență în specialitate;
– diplomă de bacalaureat.
– 6 luni vechime în specialitate;

Pentru posturile de asistent medical debutant generalist (S):
– diplomă de licență în specialitate;
– diplomă de bacalaureat.

Pentru posturile de asistent medical debutant generalist (PL):
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărarii Guvernului nr.797/1997;
– diplomă de bacalaureat.

Pentru posturile de îngrijitoare, muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculoşi:
– ȘCOALĂ GENERALĂ.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; (Modelul orientativ al adeverinţei menţionate este prevăzut în anexa nr. 3)

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.)

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; ( Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.)

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor
persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

j) chitanța de plată a taxei de concurs.

k) copia Certificatului de Membru pentru: asistent medical generalist (S), asistent medical debutant generalist (S), asistent medical debutant generalist (PL).

l) copia Avizului Anual pentru autorizarea exercitarii profesiei pentru: asistent medical generalist (S);

m) copia Autorizației de Malpraxis pentru: asistent medical generalist (S).

Asistenții medicali generaliști care nu au profesat în ultimii 5 ani au obligația să depună la dosar dovada reatestării profesionale.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) si k) – m), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul se va organiza la sediul unităţii conform următorului calendar:

TERMEN DEPUNERE DOSARE: 22.09.2023, ora 14:00
Rezultate selectie dosare: 25.09.2023, ora 14:00
Depunere contestatii dosare: 26.09.2023, ora 14:00
Rezultate contestatii dosare: 27.09.2023, ora 14:00
PROBA SCRISĂ: 02.10.2023, ora 10:00
Rezultate proba scrisă: 03.10.2023, ora 16:00
Depunere contestații proba scrisă: 04.10.2023, ora 16:00
Rezultat contestații proba scrisă: 05.10.2023, ora 14:00
PROBA INTERVIU: 06.10.2023, ora 10:00
Rezultat proba interviu: 06.10.2023, ora 16:00
Depunere contestații proba interviu: 09.10.2023, ora 16:00
Rezultat contestații proba interviu: 10.10.2023, ora 12:00
REZULTATE FINALE: 10.10.2023, ora 14:00

RELAŢII SUPLIMENTARE LA SERVICIU RUNOS TEL. 0256/394442. INTERIOR 16.