Analist,programator, inginer de sistem


Spitalul Orășenesc Baia de Aramă, județul Mehedinți
Expiră in 2023-09-29


Anunt


– H.G. 1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;
– Regulamentul de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante in cadrul Spitalului Orasenesc Baia de Arama , jud. Mehedinti ;
Spitalul Orasenesc Baia de Arama, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor funcţii contractuale vacante de execuţie, cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2023, postul mentionat se incadreaza in categoria posturilor unice, astfel :
– 1 post –Analist, programator,inginer sistem-IA, program 8 oe/zi-40 ore/saptamana ;post vacant ;durata nedeterminata ; functie de executie in cadrul Biroului RUNOS, statistica , informatica.
I. CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE ALE CANDIDATULUI:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

II . CONDITIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE ALE CANDIDATULUI :

-Vechime in specialitate -minim 6 ani si 6 luni ;
– diploma licenta in specialitate a–informatica

CALENDAR CONCURS INGINER SISTEM- INFORMATICA:
Etapele de desfasurare a concursului Data
Publicare anunt concurs 15.09.2023
Depunere dosare 18.09.2023-29.09.2023
Selectie dosare 02.10.2023-ora 10,00
Afisare rezultat selectie dosare 03.10.2023- ora 16,00
Depunere contestatii selectie dosare 04.10.2023 dela ora 8,00 la ora 16,00
Solutionare contestatii selectie dosare 05.10.2023- ora 10,00
Afisare rezultat selectie dosare 05.10.2023- ora 16,00
PROBA SCRISA 06.10.2023- ora 10,00
Afisare rezultat proba scrisa 06.10.2023- ora 16,00
Depunere contestatii-proba scrisa 09.10.2023- de la ora 8,00 la ora 16,00
Solutionare contestatii proba scris 10.10.2023- ora 10,00
Afisare rezultat solutionare contestatii proba scris 10.10.2023- ora 16,00
Proba practica si/sau interviul 11.10.2023- ora 10,00
Depunere contestatii proba practica 12.10.2023- de la ora 8,00 la ora 16,00
Solutionare contestatii 13.10.2023- ora 10,00
Afisare rezultat final 13.10.2023- ora 16,00

IV. DOSARELE DE CONCURS VOR CONȚINE URMATOARELE DOCUMENTE :
1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1din HG 1336/2022;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, certificat de naștere sau alte documente de stare civilă (ex. hotarâre judecătorească de divorț, etc) după caz;
3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate ;
5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, extras din Revisal care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
9. curriculum vitae, model comun european.
10. aviz psihologic
11. dovada plăţii taxei de concurs.
12. Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct. 5) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 1336/2022.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății și va conține mențiunea că ,,nu figurează în evidențe cu boli cornice și neuropsihice,,, mențiunea ,,apt de muncă,,
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul perioadei de înscriere, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
Actele de stare civilă (carte de identitate, certificate de naștere, de căsătorie, etc.), actele de studii (inclusive certificate, adeverințe, atestate de absolvire, etc.) precum şi certificatul de încadrare într-un grad de handicap trebuie depuse în copie legalizată la notariat.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului anterior datei de susţinere a probei scrise, nedepunerea cazierului în termenul indicat atrage după sine eliminarea din concurs.
Nu se admit la dosar acte de studii (certificate ,adeverinte, diplome, atestate de absolvire, etc) , care nu sunt specifice postului solicitat .
Se pot prezenta la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.
După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.
În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
Punctajul pentru fiecare probă este de max. 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină minim 50 puncte la fiecare probă.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi din nou la un interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Repartiția pe locuri de muncă se va face pe baza cererilor depuse de candidații promovați după finalizarea concursului, conform clasamentului, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.
Ocuparea posturilor se va face conform clasamentului de concurs, în ordine descrescătoare și cu îndeplinirea condițiilor de participare.
Cuantumul taxei de concurs este de 100 lei şi se achită la casieria unităţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orasenesc Baia de Arama, pe site-ul spitalului, la numerele de telefoane- 0745583837/0785236041/0785236052.