Analist financiar – 12 posturi


Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Anuntul a expirat


Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Direcția Generală Operativă – Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor:
  • analist financiar gradul I – 2 posturi
  • analist financiar gradul II – 2 posturi
  • analist financiar gradul III – 2 posturi
  • analist financiar gradul IV – 2 posturi
 • Direcția Cooperare, Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului:
  • analist financiar gradul III – 4 posturi


Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • analist financiar la Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor din cadrul Direcției Generale Operative:
  • Studii superioare: absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specializare economică sau juridică, cu diplomă de licență.
  • Vechimea în muncă:
   •  minimum 8 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul I;
   • minimum 6 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul II;
   • minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul III;
   • minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul IV.
  • Cunoștințe:
   • cunoașterea legislației aplicabile domeniului de activitate al ONPCSB;
   • capacitatea de analiză și sinteză, de comunicare verbal și în scris;
   • utilizarea calculatorului: Microsoft Windows, Microsoft Office.
 • analist financiar la Direcția Cooperare, Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului:
 •  Studii superioare: absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specializare economică sau juridică, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior în domeniul limbilor străine, științe administrative sau comunicare, cu diplomă de licență.
 • Vechimea în muncă:  minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul III.
 • Atestarea cunoașterii limbii engleze prin documente eliberate de o instituție abilitată să certifice cunoașterea limbii engleze (diplomă, certificat etc.)
 • Cunoștințe de specialitate:
  • cunoașterea legislației aplicabile domeniului de activitate al ONPCSB;
  • utilizarea calculatorului: Microsoft Windows, Microsoft Office, internet, poștă electronică;
  • cunoștințe de limbă engleză, scris și vorbit.
 • Aptitudini personale:
  • capacitatea de efort intelectual (analiză și sinteză) şi adaptabilitate la stres, creativitate, receptivitate, operativitate în rezolvarea sarcinilor de serviciu, disponibilitate la efort suplimentar, obiectivitate, perseverenţă, disciplină, autocontrol, asumarea erorilor, adaptabilitate la complexitatea postului, capacitate de lucru în echipă;
  • abilități de redactare a corespondenței oficiale în limba română și în limba engleză, abilități de exprimare orală în limba română și în limba engleză;
  • disponibilitate pentru efectuarea de deplasări interne/internaționale in interesul serviciului.

Alte mențiuni:

 • În cadrul interviului, candidații vor fi invitați să susțină o conversație în limba engleză cu membrii Comisiei de evaluare, probă care constituie un criteriu de departajare a candidaților care obțin, la finalul concursului, medii egale.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 februarie 2023: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 februarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 februarie 2023, ora 09.00: proba interviu.

Art. 34. — În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

 Art. 35. — (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.

(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

  Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, din București, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 22, sectorul 5, et. 7, clădirea Green Gate, telefon 021/314.44.47.

Document atașat