Analist date audiență (research data analyst)


Universitatea Politehnica din Bucureşti
Anuntul a expirat


Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată (în cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an) a funcției contractuale de execuție, vacante, de analist date audiență (research data analyst), conform organigramei Direcției Euronews România.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • experiență de minimum 3 ani în cercetarea audienței TV;
 • studii: medii finalizate cu diplomă de bacalaureat/ superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul;
 • etică și integritate profesională ireproșabile;
 • cunoștințe avansate de operare pe calculator și cunoașterea funcționării aparaturii specifice televiziunii;
 • limbă străină: limba engleză (o altă limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • analizează audiențe, urmărește tendințele de consum și le prezintă beneficiarilor concluziile relevante pentru produsele jurnalistice Euronews România;
 • are disponibilitatea de a acoperi și zona de online; învață tool-urile care permit analiza traficului și a indicatorilor de performanță, așa cum au fost stabiliți de management, și urmează aceiași pași ca în zona de audiență TV și în cazul platformelor digitale Euronews România;
 • propune strategii de produs pe baza tendințelor rezultate din analiza performanțelor Euronews România;
 • are abilități de comunicare și interpersonale;
 • are capacitatea de a lucra într-un mediu rapid și exigent;
 • are o judecată clară, putere de selecție și discernământ în propunerea și realizarea analizelor și evaluărilor;
 • o atenție puternică la detalii și precizie;
 • capabil să respecte mai multe termene zilnice;
 • abilități excelente de comunicare și conduită profesională;
 • judecată solidă, experiență și abilități de scriere și comunicare.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2022, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor, documentele urmând a fi încărcate în format electronic la adresa euronews.romania@upb.ro, respectând prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Toate documentele se depun în limba română.Documentele solicitate vor fi scanate, documente distincte, denumite conform tipului, arhivate rar, zip, 7zlp, Iar arhiva denumită după numele candidatului. Această arhivă va fi transmisă pe e-mail, la adresa euronews.romania@upb.ro;
 • 04 iulie 2022, ora 13.00: proba scrisă;
 • 08 iulie 2022, ora 13.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Universitatea Politehnica din Bucureşti, Splaiul Independenței nr. 313, sectorul 6, cod poștal 060042, Sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB.