ADMINISTRATOR SPAȚIU DE AGREMENT


Primăria Comunei Nicolae Bălcescu, sat Rotărăști, județul Vâlcea
Anuntul a expirat


Anunt


Având în vedere prevederile art. 18 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Primăria Comunei Nicolae Bălcescu, sat Rotărăști, strada Rotărăști, nr.37, judetul Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de – Administrator spațiu de agreement, in cadrul Compartimentului Fonduri Europene proiecte implementate pe periodă determinată ( de la data de 20.06.2023 până la data de 15.04.2026).

Condițiile de participare la concurs :
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineste cumulativ condițiile prevăzute de Art. 15, respectiv- “Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare”, astfel:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;( studii gimnaziale/ medii)
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Concursul se va organiza conform calendarului următor :
09 iunie 2023, ora 10,00 proba scrisă,
12 iunie 2023, ora 10,00 proba de interviu, proba practică .
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 30 mai 2023, ora 14,00, la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu, sat Rotărăști, strada Rotărăști, nr.37, judetul Vâlcea în termenul de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului.
Dosarele de înscriere trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 35, din Hotararea nr. 1336 din 28 octombrie 2022, şi se vor depune la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu la secretarul comisiei de concurs d-na Dobre Manuela-Maria.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;(diplomă, certificate)
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu, sat Rotărăști, strada Rotărăști, nr.37, judetul Vâlcea, astfel:
1.Selecţia dosarelor- 06.06.2023;
2.Proba scrisă – 09.06.2023;
3.Interviu, proba practică –12.06.2023;
Termene de afișare a rezultatelor :
în data de 09.06.2023 – pentru proba scrisă
în data de 12.06.2023 – pentru proba de interviu, proba practică
în data de 12.06.2023 – se afișează rezultatul final
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0250/761089, persoană de contact Dobre Manuela-Maria, inspector în cadrul Primariei comunei Nicolae Bălcescu, secretar al comisiei de concurs.
Bibliografia
Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată;
Legea nr.319/2006, Legea securității si sănătății în munca, modificată;
Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.
O.U.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localității urbane și rurale, republicată.
Partea III, art. 75-248, și Partea IV, art. 538-579 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Tematica:
1. Norme generale privind securitatea și sănătatea în muncă.
2. Norme generale privind situațiile de urgență- apărarea împotriva incendiilor.
3. Drepturile și obligațiile salariaților.
4. Răspunderea disciplinară a salariațiilor.
5.Cunoștinte privind curățenia și întreținerea spațiilor verzi, inclusiv utilizarea uneltelor și utilajelor folosite în această activitate.

Lasă un răspuns