Administrator patrimoniu III – S 0,5 normă


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 GALAȚI
Anuntul a expirat


Anunt


• Scoala Gimnaziala nr.25 Galati organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată, de administrator de patrimoniu, ½ norma, conform calendarului afișat.

Condiţii specifice
• Nivelul studiilor: conform Legii nr.198/2023, art.193, lit.(l), inginer/subinginer sau economist.
• Experiența în domeniu constituie avantaj;
• Vechime in domeniu minim 3 ani;
• Cunoștințe digitale (Word, Excel, programe de contabilitate, etc);
• Cunoștințe de accesare platformă SICAP și altele asemenea;
• Disponibilitate la timp de lucru flexibil și prelungit;
• Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;
• Cunoștințe în domeniul SSM și PSI;
• Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu personalul aflat în subordine dar și cu publicul;
• Spirit organizatoric;
• Capacitatea de gestionare a timpului și a priorităților;
• Domiciliu stabil în România.

Documente necesare pentru înscriere

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției.
2. Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (bacalaureat, licență) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului.
4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/ REVISAL, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor.
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul care a câștigat concursul și a depus declarație pe propria răspundere în dosarul de concurs, are obligația de a-l completa cu originalul cazierului judiciar, cel târziu în ziua angajării, înainte de semnarea contractului de muncă.
6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
7. Curriculum vitae – model european;
8. Declarație pe propria răspundere privind legături de rudenie cu angajații în funcții de conducere;
9. Declarație pe propria răspundere privind falsul în declarații
10. Opisul dosarului în dublu exemplar: un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.

Documentele vor fi depuse, într-un dosar plic, în ordinea de mai sus, la secretariatul instituției.
Copiile solicitate la punctele 2, 3, 4, vor fi însoțite de documentele în original pentru verificarea conformității acestora cu originalul.

Etapa de concurs
Publicarea anunțului – 07.09.2023
Înscrierea (depunerea dosarelor) data limita – 20.09.2023
Evaluarea dosarelor – 21.09.2023
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor – 21.09.2023 Ora: 10:00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarului – 21.09.2023 Ora: 12:00
Afișarea soluționării contestațiilor – 21.09.2023 Ora: 14:00
Proba scrisă – 25.09.2023 Ora: 9:00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 25.09.2023 Ora:12,00
Depunerea contestațiilor la proba scrisă – 25.09.2023 Ora:12,30-13,00
Afișarea soluționării contestațiilor la proba scrisă – 25.09.2023 Ora :15,00
Proba practică – 27.09.2023 Ora: 9:00
Afișarea rezultatelor la proba practică – 27.09.2023 Ora: 10,30
Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică – 27.09.2023 Ora:10,30-10,45
Afișarea soluționării contestațiilor la proba practică – 27.09.2023 Ora : 11,00
Interviu – 29.09.2023 Ora: 11:00
Afișarea rezultatelor – 29.09.2023 Ora 14,00
Depunerea contestațiilor – 29.09.2023 Ora 14,00-14,30
Afișarea rezultatelor finale – 29.09.2023 Ora 15,30