ADMINISTRATOR PATRIMONIU


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PROF. ION VIȘOIU” CHITILA
Expiră in 2023-10-16


Anunt


Administrator patrimoniu – 1 post, perioadă nedeterminată.
Condiții specifice:
• studii superioare pentru funcția de economist;
• vechime în muncă: minimum 15 ani;
• capacitate deplină de exercițiu;
• capacitate de lucru în echipă, conștiinciozitate, adaptabilitate și flexibilitate, confidențialitate,
• colaborare eficientă cu toate structurile ierarhice;
• disponibilitate la program flexibil;
• efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului;
• competențe digitale;
• cunoștințe de legislație specifică locului de muncă.
Calendarul concursului:
1. Publicarea anunțului: 18.09.2023
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la sediul Școlii Gimnaziale ”Prof. Ion Vișoiu”, din Oraș Chitila, Șoseaua Banatului, Nr. 98 A, judeţul Ilfov 03.10.2023 – 16.10.2023, între orele 09:00-16:00.
3. Selecția dosarelor de înscriere: 17.10.2023.
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 17.10.2023, ora 13:00.
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor: 17.10.2023 între orele 13:00- 15:00.
6. Afișarea rezultatelor 18.10.2023, ora 14:00.
7. Sustinerea probei scrise: 20.10.2023, ora 10:00.
8. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei scrise: 20.10.2023, ora 14:00.
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatelor probei scrise: 20.10.2023, între orele 14:00-16:00.
10. Afișarea rezultatelor contestatiilor probei scrise: 20.10.2023, ora 17:00.
11. Susținerea probei practice : 20.10.2023, ora 12:00.
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei practice: 20.10.2023, ora 14:00.
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatelor interviului 20.10.2023, între orele 14:00-15:00.
14. Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 23.10.2023, ora 16:00.
Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale ”Prof. Ion Vișoiu”, din Oraș Chitila, Șoseaua Banatului, Nr. 75, persoană de contact: Isac Nicoleta Carmen, telefon: 0214363010, E-mail: scoala_generala_nr1_chitila@yahoo.com.
ATRIBUȚIILE POSTULUI:
* Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.
* Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.
* Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.
* Elaborarea tematicii şi graficului de control ale activităţii personalului din subordine.
* Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.
* Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.
* Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de învăţământ.
* Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.
* Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ.
* Recuperarea / remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.
* Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ.
* Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ.
*Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.
* In funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în conditiile legii.
. BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU:
1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea 2230/1969 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările financiare;
3. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
4. LEGEA nr. 22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
7. H.G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice
8. LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
9. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
10. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizata;

DOCUMENTE NECESARE DOSARULUI DE CONCURS
Art. 34. — În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.
Art. 35. — (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului la sediul Școlii Gimnaziale ”Prof. Ion Vișoiu” Oraș Chitila, Șoseaua Banatului, Nr. 75, judeţul Ilfov, Compartimentul Secretariat.
Data limită depunere dosare: 16.10.2023, ora 14:00.
Școala Gimnazială ”Prof. Ion Vișoiu” Chitila, e-mail: scoala_generala_nr1_chitila@yahoo.com; telefon: 0214363010