administrator patrimoniu – 1 post; ăngrijitor-paznic animale -1 post


colegiul tehnic haralamb vasiliu
Anuntul a expirat


Anunt


COLEGIUL TEHNIC “HARALAMB VASILIU” cu sediul în orașul Podu Iloaiei, șoseaua Națională nr. 88, județul Iași, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante: Administrator patrimoniu – 1 post studii superioare personal didactic auxiliar, personal nedidactic, paznic-îngrijitor animale -1 post studii G/M, personal nedidactic
Concursul se va organiza la sediul Colegiului Tehnic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul unității Șoseaua Națională nr. 88 oraș Podu Iloaiei, până la data de 30.08.2023 ora 15.00:
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. nr. 1336 din 28.10.2022
b. Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; certificat de naștere și certificat de căsătorie (după caz) (original +copie);
c. Curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
d. Documentele care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (original +copie);
e. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (original +copie);
f. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin 2 din legea nr. 118/2019 privind registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008.
h. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
i. Scrisoare de intenţie;
j. Scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
k. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului (original +copie);
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 26 septembrie 2023 selecția dosarelor – afișarea rezultatelor ora 14
– 2 octombrie 2023, ora 09.00: proba scrisă – afișarea rezultatelor ora 15
– 4 octombrie 2023, ora 09.00: proba practică- afișarea rezultatelor ora 15
– 6 octombrie 2023, ora 09.00: proba interviu.
– Afișarea rezultatelor finale 6 octombrie 2023 ora 16
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Contestațiile se pot depune în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
Condiţii specifice de ocupare a posturilor vacante contractual de paznic -îngrijitor animale:
 studii: generale/ medii – atesta de agent securitate/pază
 abilităţi pentru munca în echipă; îngrijire şi hrănirea animalelor
 persoană comunicativă, organizată, responsabilă, rezistentă la stres, rezistentă la efort fizic, iubitor de animale, disponibilitate la un program flexibil.
 vechime în muncă: minim 1 ani
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 26 septembrie 2023 selecția dosarelor – afișarea rezultatelor ora 14
– 2 octombrie 2023, ora 09.00: proba scrisă – afișarea rezultatelor ora 15
– 4 octombrie 2023, ora 09.00: proba interviu.
– Afișarea rezultatelor finale 4 octombrie 2023 ora 16
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Contestațiile se pot depune în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
Mai multe detalii pe site-ul colegiului www.lthv.ro