Administrator financiar(funcție de conducere); supraveghetor de noapte; muncitori calificați


cOLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”VASILE LUPU” IAȘI
Expiră in 2023-10-04


Anunt


Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
• 1 post de administrator financiar( contabil șef ), conducător al compartimentului financiar-contabil al instituției, categoria personal didactic auxiliar;
• 1 post de supraveghetor de noapte, categoria personal didactic auxiliar;
• 2 posturi de muncitor calificat(electrician/fochist), categoria personal nedidactic;
1. Pentru postul de administrator financiar( contabil șef ), conducător al compartimentului financiar-contabil al instituției: se pot înscrie candidaţi cu studii superioare economice de lungă durată, care îndeplinesc condițiile generale și specifice.
2. Pentru postul de supraveghetor de noapte: se pot înscrie candidaţi cu studii medii, care îndeplinesc condițiile generale și specifice.
3. Pentru posturile de muncitori calificați: se pot înscrie candidaţi cu studii medii/ de calificare profesională, care îndeplinesc condițiile generale și specifice.
Înscrierile pentru concurs se fac începând cu data de 18 septembrie-4 octombrie 2023, între orele 8-14, la secretariatul liceului. Relaţii suplimentare la telefon 0232219011 sau la sediul instituţiei din aleea M. Sadoveanu nr. 46, Iaşi.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente conform art.35 din Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG nr. 1336/28 octombrie 2022:
• Formular de înscriere la concurs( Anexa 2 din HG nr. 1336/28 octombrie 2022) ,
• Copia actului de identitate sau oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate,
• Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz,
• Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice,
• Copia carnetului de muncă pentru a demonstra vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate până la 31 decembrie 2010, precum şi adeverintele necesare după 1 ianuarie 2011,
• Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar,
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
• Certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane,
• Curriculum vitae, model comun european,
• Alte documente relevante pentru candidat: adeverinţe de perfecţionări, alte specializări, etc.
• Se vor prezenta actele atât în copii, cât şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Pentru postul de administrator financiar( contabil șef ), conducător al compartimentului financiar-contabil al instituției:
• Nivel studii – studii superioare economice de lungă durată, domeniul contabilitate;
• Vechime în specialitatea postului: minim 5 ani.
• Competențe de operare PC-MS Office( Word, Excel, etc. ), navigare internet și utilizarea programelor specifice contabilității bugetare( SICAP, FOREXEBUG, ETC).
• Certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi- constituie un avantaj.
Concursul pentru ocuparea unui post vacant constă în trei etape succesive, la sediul unităţii din Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 46, după cum urmează:
Înscrierea candidaților: 18 septembrie-4 octombrie 2023 între orele 8,00-14,00;
Selecţia dosarelor de înscriere – 9 octombrie 2023;
Proba scrisă – 11 octombrie 2023, orele 9,00;
Proba practică – 13 octombrie 2023, orele 9,00;
Interviul – 17 octombrie 2023, orele 9,00;
Pentru postul de supraveghetor de noapte:
• Nivel studii – studii medii;
• Vechime în specialitatea postului: nu este necesară.
• Constituie avantaj:competențe de operare PC-MS Office( Word, Excel, etc. ), navigare internet.
Concursul pentru ocuparea unui post vacant constă în trei etape succesive, la sediul unităţii din Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 46, după cum urmează:
Înscrierea candidaților: 18 septembrie-4 octombrie 2023 între orele 8,00-14,00;
Selecţia dosarelor de înscriere – 9 octombrie 2023;
Proba scrisă – 11 octombrie 2023, orele 9,00;
Proba practică – 13 octombrie 2023, orele 9,00;
Interviul – 17 octombrie 2023, orele 9,00;
Pentru posturile de muncitori calificați (electrician/fochist ):
• Nivel studii – studii medii/ cursuri de calificare profesională și autorizație electrician autorizat ANRE/ autorizație ISCIR – clasa C( cazane apă caldă )-fochist;
• Vechime în specialitatea postului: minim 3 ani;
• Constituie avantaj:mai multe calificări profesionale și atestatul de pază( documente eliberate de instituții abilitate ).
Concursul pentru ocuparea unui post vacant constă în două etape succesive, la sediul unităţii din Iaşi, aleea M. Sadoveanu nr. 46, după cum urmează:
Înscrierea candidaților: 18 septembrie-4 octombrie 2023 între orele 8,00-14,00;
Selecţia dosarelor de înscriere – 9 octombrie 2023;
Proba practică – 11 octombrie 2023, orele 9,00;
Interviul – 13 octombrie 2023, orele 9,00;
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă( se pot depune contestaţii în maxim 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului pentru fiecare probă –art 47).
Rezultatul final se afișează în data de 17 octombrie 2023, iar contestațiile se pot depune în maximum 24 de ore de la afișare.