administrator financiar II S


LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA
Anuntul a expirat


Anunt


LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA, cu sediul în MANGALIA, strada NEGRU-VODĂ, nr. 19, jud. CONSTANȚA, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator financiar II S
NUMĂRUL POSTURILOR: 1
NIVELUL POSTULUI: 1 post de de conducere
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din G.G. 1336/2022:
• Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
• Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
• Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
• Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
• Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
• Certificat de cazier judiciar sau, după caz extrasul după cazierul judiciar;
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
• Certificatul de integrare comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
• Curriculum Vitae, model comun european.
Dosarele de concurs se depun la sediul Liceului Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, str. Negru–Vodă, nr. 19, compartimentul secretariat, tel. 0241753205, email: lt.ibanescu@yahoo.com.

Termenul de depunere a dosarelor: 06 – 20.09.2023, între orele 9.30 – 12.00, la secretariatul instituției școlare.
Mențiune: toate documentele prezentate în copie vor fi însoțite de documentele originale pentru conformitate.
Condiţiile specifice necesare participării la concurs sunt:
ADMINISTRATOR FINANCIAR – CONTABIL:
• studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență în domeniul contabilitate;
• vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
• cunoașterea legislației și a normelor specifice activității contabilitate, inclusiv codul privind conduita etică a acestuia;
• cunoștințe de operare calculator: pachet office – nivel avansat;
• noțiuni de comunicare în relații publice.
Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
1. Publicarea anunțului 05.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, cu sediul în Mangalia, str. Negru-Vodă, nr. 19, jud. Constanța 06 – 20.09.2023,
între orele 9.30 – 12.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 21.09.2023, între orele 12.00 – 15.00
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 21.08.2023, Ora 15,30
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecţie dosarelor 22.09.2023, Între orele 9.00 – 12.00
6. Afişarea rezultatelor selecţie dosarelor după contestații 22.09.2023, Ora 14.00
7. Susținerea probei scrise 27.09.2023, Ora 9.00
8. Afișarea rezultatului probei scrise 27.09.2023, Ora 14.00
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 27.09.2023, Între orele 14.00 – 15.00
10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 27.09.2023, ora 15.30
11. Susținerea interviului 28.09. 2023, ora 9.00
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului 28.09.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului 28.09.2023, Între orele 14.00 – 15.30
14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 29.09.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 29.09.2023, ora 15.30
Detaliile privind desfășurarea concursului sunt disponibile pe pagina oficială https://ltibanescu.ro, secțiunea ”Anunțuri – Noutăți”, subsecțiunea ”Angajări”. Relații suplimentare se pot obține de la sediul liceului, str. Negru-Vodă, nr. 19, tel. 0241753205, email: lt.ibanescu@yahoo.com.