Administrator financiar I, muncitor I (recuziter), muncitor I (mânuitor decor) și regizor culise


Universitatea de Arte Târgu Mureş, județul Mureș
Anuntul a expirat


Universitatea de Arte Târgu Mureş, județul Mureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

 1. administrator financiar I
 2. muncitor I (recuziter)
 3. muncitor I (mânuitor decor)
 4. regizor culise


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • administrator financiar I:
  • studii: studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
  • vechime în muncă: minimum 1 an;
  • experiență în scrierea/implementarea/managementuî/ evaluarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene (inclusiv consultanță);
  • Alte cerințe: perfecționări (specializări): diplome/ certificate pentru competențe de accesare proiecte/evaluator proiecte;
  • cunoștințe de operare calculator: MS Office – Windows, internet Excel;
  • excelente abilități de comunicare;
  • fără vechime în specialitatea studiilor absolvite.
 • muncitor I (recuziter):
  • nivelul studiilor studii medii sau generale;
  • vechime: fără vechime în muncă;
  • abilitate de organizare;
  • abilități de lucru în echipă;
  • rezistență la stres
 • muncitor I (mânuitor decor):
  • nivelul studiilor studii medii sau generale;
  • vechime: fără vechime în muncă;
  • abilitate de organizare;
  • abilități de lucru în echipă;
  • rezistență la stres
 • regizor culise:
  • nivelul studiilor: medii sau generale;
  • vechime: fără vechime în muncă;
  • abilitate de organizare;
  • abilități de lucru în echipă;
  • rezistență la stres.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • administrator financiar I:
  • 22 noiembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
  • 23 noiembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • muncitor I (recuziter):
  • 22 noiembrie 2022, ora 10.00: proba interviu (proba unică).
 • muncitor I (mânuitor decor):
  • 22 noiembrie 2022, ora 11.00: proba interviu (proba unică).
 • regizor culise:
  • 22 noiembrie 2022, ora 12.00: proba interviu (proba unică).


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea de Arte din Târgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr. 6, Județul Mureș, telefon 0265/266.281.