Administrator financiar – 4 posturi


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti
Expiră in 0 zile, 0 ore


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar – 4 posturi, la Serviciul investiții, îh cadrul Direcției tehnic- investiții, cu următoarele condiții de participare:

 • 2 posturi de administrator financiar (inginerie civilă) cu studii superioare tehnice de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomă de licență, și cu experiență în domeniu de minimum 1 an (poziția 378 și poziția 379)
 • 1 post de administrator financiar (inginer instalații) cu studii superioare tehnice de lungă durată sau echivalente, absolvent cu diplomă de licență al Universității Tehnice de Construcții, Facultatea de Instalații, fără condiție de vechime (poziția 380).
 • 1 post de administrator financiar cu studii superioare economice/tehnice/administrație publică, absolvite cu diplomă de licență șl cu experiență în domeniu de minimum 1 an (poziția 381).


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

*Concursul se va desfășura la sediul Facultății de Farmacie, situat în str. Traian Vuia nr. 6, sectorul 2, București.

*Taxă de înscriere concurs – 100 lei.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, str. Dionisie Lupu nr. 37, sectorul 2, telefon: 021.318.07.47.