administrator financiar 3 (s)


universitatea polItehnica timișoara
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Universitatea Politehnica Timişoara, județul Timiș, localitatea Timişoara, str. P-ţa Victoriei nr.2, telefon 0256/403032, organizează concurs de recrutare în temeiul HG. 1336/28.10.2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de administrator financiar II (S), de la Direcţia Resurse Umane – Serviciul Salarizare.
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e ) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f ) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g ) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h ) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale:
-studii superioare de lungă durată, licențiat în științe economice;
-experienţă în domeniul salarizării constituie avantaj;
-cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, Outlook Express, navigare Internet);
-persoană organizată, responsabilă, obişnuită să lucreze cu deadline-uri stricte;
-abilităţi excelente de comunicare şi învăţare.
-experiență în domeniu, vechime în specialitate minim 4 ani.
Termenul de depunere al dosarului de concurs: 11.08.2023 – 28.08.2023, ora 14.30
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs (formular de înscriere); (anexa 3);
– copie act de identitate;
– copie certificat de căsătorie;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor+original;
– copia carnetului de muncă, conform cu originalul + adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; (anexa 4 – model orientativ);
– dosar medical întocmit de cabinetul de medicina muncii al UPT+adeverinţă de la medicul de familie. Candidații pot opta ca dosarul medical să fie întocmit la cabinetul de medicina muncii din cadrul UPT;
– certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
– curriculum vitae Europass;
– certificat de cazier judiciar, după caz, extrasul de cazier judiciar.
Probele de concurs:
Proba scrisă: 04.09.2023, ora 9.00, la Rectorat, et.1
Proba practică: 07.09.2023, ora 9.00, la Rectorat, et.3
Interviul: 13.09.2023, ora 9.00, la Rectorat, et.3
Termenul de afişare rezultate Probă scrisă/Interviu: o zi lucrãtoare de la finalizarea Probei scrise/Interviului
Termen depunere/afişare rezultat contestaţii: Maxim o zi lucrãtoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor/probei scrise/ interviului
Termenul de afişare rezultate finale: Maxim o zi lucrãtoare de la afişarea rezultatelor contestaţiilor
Bibliografia; Tematica
1. LEGEA nr. 1/ 2011 – Legea educaţiei naţionale. TITLUL III: Învăţământul superior; TITLUL IV: Statutul personalului didactic; CAPITOLUL II: Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior;
2. LEGEA nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
3. LEGEA nr. 153/ 2017 -Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
4. OG 79/2017 – Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea LEGII nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
5. OG 16/2022 – Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea LEGII nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Se vor avea în vedere actele normative mai sus menționate cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.