ADMINISTRATOR FINANCIAR


COLEGIUL AGRICOL "DIMITRIE CANTEMIR"
Anuntul a expirat


Anunt


Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, cu sediul în localitatea Huși, str. Mihail Kogălniceanu, nr.17, județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
– 1 post administrator financiar -1 normă-perioadă nedeterminată
Concursul pentru ocuparea posturilor se va desfășura la sediul unității din Huși, str. Fundatura Viticulturii, nr.1, județul Vaslui astfel:
proba scrisă -10.10.2023, interval orar 9.00-12.00;
proba practică -13.10.2023, incepand cu ora 09.00;
interviu -18.10.2023, incepand cu ora 09.00;
Înscrierile se fac la sediul instituției, serviciul secretariat, în perioada, 15.09.2023-28.09.2023 interval orar 09.00-14.00 (în zilele lucrătoare).
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Precizări:
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentele se vor așeza în dosar exact în ordinea menționată.

CONDIȚII GENERALE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDIŢIILE SPECIFICE:
1. Condiții specifice postului de administrator financiar:
a) Studii economice de lungă durată cu licenţă în domeniul economic;
b) Vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor.
Abilitati si competente:
• Disponibilitate pentru program flexibil, munca în echipă, abilităţi de comunicare;
• Cunoştinţe avansate de operare pe calculator (word, excel);
• Constituie avantaj cunoștințe teoretice şi practice în utilizarea programelor: EDUSAL, INFOPRIM, D112, FOREXEBUG.

Concursul constă in :
a) Selecţia dosarelor;
b) Proba scrisă;
c) Proba practică;
d) Interviu.

TEMATICA pentru concursul de ocupare a postului vacant de administrator financiar:
1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:
• Contabilitatea activelor fixe;
• Înregistrarea amortizării;
• Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;
• Contabilitatea decontărilor cu personalul;
• Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
• Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;
• Procesul bugetar;
• Prevederi referitoare la elemente de bilant;
• Situatii financiare;
2. Salarizarea in institutii bugetare;
3. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice;
4. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor;
5. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
6. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar.
BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a postului vacant de administrator financiar:
• Legea Invăţământului Preuniversita 198/2023;
• Legea nr.53 din 24.01.2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare-republicată;
• Legea contabiliăţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
• OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare;
• OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizare, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicate în M.Of.37/2003, cu modificările ulterioare;
• Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările ulterioare;
• H.G nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţii publice;
• O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
• Decretul 209/1976 privind regulamentul operaţiunilor de casă;
• Legea 22/1969 – privind angajarea gestionarilor constituirea de garantii materiale;
• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 12 iunie 2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ;
• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• HG 569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar;
• HOTĂRÂRE nr. 48 din 18 ianuarie 2023pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elevOMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
• OMECTS 5379/2022 criterii generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar

TIPUL PROBELOR DE CONCURS
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante, constă în următoarele etape:
a) selecţia dosarelor de înscriere
b) proba scrisă;
c) proba practică;
d) interviul.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE :
– 1 post administrator financiar -1 normă-perioadă nedeterminată

1. Depunerea dosarelor 15.09.2023-28.09.2023,orele 9.00-14.00;
2. Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției 29.09.2023;
3. Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor 05.09.2023, orele 9.00-12.00;
4. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 02.10.2023;
5. Proba scrisă 10.10.2023, orele 9.00-12.00;
6. Afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă 10.10.2023;
7. Depunerea contestațiilor la proba scrisă 11.10.2023, orele 10.00-12.00;
8. Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea 12.10.2023;
rezultatelor
9. Proba practică 13.10.2023, incepand cu ora 09.00;
10. Afișarea rezultatelor obținute la proba practică 16.10.2023 pana la ora 10.00;
11. Depunerea contestațiilor la proba practică 16.10.2023, orele 10.00-12.00;
12. Soluționarea contestațiilor la proba practică 16.10.2023;
și afișarea rezultatelor
13. Proba de interviu 18.10.2023, incepand cu ora 09.00;
14. Afișarea rezultatelor la proba de interviu 18.10.2023;
15. Depunerea contestațiilor la proba de interviu 19.10.2023, orele 09.00-11.00;
16. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 19.10.2023;
17. Afișarea rezultatelor finale 20.10.2023