ADMINISTRATOR FINANCIAR


LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚ
concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar, studii superioare,
gradul profesional III, conform H.G. 1336/2022

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, cu sediul în Craiova, strada Nicolae Romanescu nr. 99, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/ 08.11.2022.
DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar, studii superioare, gradul profesional III
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant normă întreagă NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție COMPARTIMENT: personal didactic auxiliar PERIOADA: nedeterminată
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
DOCUMENTE SOLICITATE CANDIDAȚIILOR PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs; (anexa 1)
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; (anexa 2)
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs
Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 12.09.2023-25.09.2023, în intervalul orar 08.00-14.00, la secretariatul unității de învățământ.
RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA NUMĂRUL DE TELEFON 0251/427636 SECRETAR Naidin Anca
CONDIȚII GENERALE:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.
CONDIȚII SPECIFICE:
1. Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență, conform art. 193 lit k) din Legea 198/2023
2. Cunoașterea teoretică a legislației fiscale
3. Cunoștințe privind contabilitatea cheltuielilor și veniturilor bugetare

4. Cunoștințe de operare PC (Excel, Word, MS Office, programe de contabilitate, EDUSAL)
5. Vechime în domeniu de minim 5 ani;
6. Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
7. Nu a fost condamnat definitiv pentru savarșirea unei infracțiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni savarșite cu intentie;
8. Asumarea responsabilitatii și echilibru emotional;
9. Abilitate de comunicare.
BIBLIOGRAFIE:
– Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată;
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, TITLUL III – Impozitul pe venit, CAP III – Venituri din salarii;
– Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
– Legea Bugetului de stat;
– Legea nr. 198/2023;
– Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cap. I-II-III și Anexa 1-Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
-H.G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
– O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
– O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, modificată și completată de Legea nr. 234/2010;
– H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
– OUG 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice.
– Ordinul 286/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
– Ordinul 2634/05.11.2015-Documente financiar-contabile;
– HG 569/2016 privind aprobarea normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.
TEMATICA PENTRU CONCURS:
Organizarea contabilității unităților de învățământ, respectiv înregistrările contabile și documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:
-contabilitatea activelor fixe;
-înregistrarea amortizării;
-închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial;
-contabilitatea decontărilor cu personalul;
-contabilitatea obiectelor de inventar;
-operațiunile privind decontările cu furnizorii;
-conturi la Trezoreria Statului/bănci;
-inventarierea patrimoniului instituțiilor publice;
-documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
-angajarea, lichidarea, ordonanțarea;
-exercitarea controlului financiar preventiv.
CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
1) Depunerea dosarelor: 12.09.2023-25.09.2023, în intervalul orar 08.00-14.00, la secretariatul unității de învățământ.
Rezultatele selecției dosarelor de concurs se vor afișa în data de 26.09.2023, ora 14.00 la sediul unității. Depunerea contestațiilor în data de 26.09.2023, între orele 14.30 -16.30, la sediul unității.
Rezultatele contestațiilor se vor afișa în data de 27.09.2023, ora 12.00 la sediu unității.

2) Proba scrisă se va desfășura în data de 03.10.2023, ora 10.00 la sediul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto,
Rezultatele la proba scrisă se vor afișa la sediul unității în data de 04.10.2023, ora 12.00
Contestațiile la proba scrisă se vor depune în data de 04.10.2023, între orele 12.30-14.30
Rezultatele contestațiilor la proba scrisă se vor afișa în data de 05.10.2023, ora 12.00
3) Proba practică se va desfășura în data de 06.10.2023, ora 10.00, la sediul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto
Rezultatele la proba practică se vor afișa în data de 06.10.2023, ora 16.00
Contestațiile la proba practică se vor depune în data de 06.10.2023, între orele 16.30-18.30.
Rezultatele contestațiilor la proba practică se vor afișa la sediul unității în data de 09.10.2023 ora 12.00
4) Interviul se va desfășura în data de 10.10.2023 ora 10.00.la sediul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto,
Rezultatele la proba de interviu se vor afișa la sediul unității 10.10.2023 ora 16.00
Contestațiile la proba de interviu se vor depune la sediul unității – secretariat în data de 10.10.2023, între orele 16.30-18.30
Rezultatele contestațiilor la proba de interviu se vor afișa la sediul unității în data de 11.10.2023 ora 12.00

REZULTATELE FINALE SE VOR AFIȘA ÎN DATA DE 11.10.2023 ORA 15.00

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, cu sediul în Craiova, strada Nicolae Romanescu nr. 99, compartimentul secretariat, telefon: 0251427636, persoana de contact: Naidin Anca, e-mail:autocv2004@yahoo.com