Administrator financiar


Școala Gimnazială de Arte „N.N. Tonitza” Bârlad, judeţul Vaslui
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială de Arte „N.N. Tonitza” Bârlad, cu sediul în localitatea Bârlad, strada Mihail Kogălniceanu, Nr.4, judeţul Vaslui, organizează, în perioada 5.09.2023 – 3.10.2023, concurs, în vederea ocupării postului de ADMINISTRATOR FINANCIAR, contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu 1 normă (8 ore/zi, 40 de ore/săptămână), conform Hotărârii nr.1336 din 28 octombrie 2022 și a calendarului atașat, validat în Consililul de administrație al unității noastre școlare, din 30.08.2023.
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice:
Condiții generale de participare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii- studii superioare în economie;

f) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit h.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar :
studii universitare absolvite cu diplomă de licență domeniul fundamental științe economice;
minimum 4 ani vechime în muncă, în specialitate;
cunoștințe de operare/programare pe calculator: Word, Excell, operare pe calculator, programe informatice de contabilitate, programul sistem național de raportare FOREXEBUG și de raporatare a Situațiilor financiare din Sectorul Public,
capacitate de analiză și sinteză;
disponibilitate pentru programul de lucru prelungit în funcţie de cerinţele şi solicitările pe care le impune activitatea specifică.

TEMATICĂ:
Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:

Contabilitatea activelor fixe;
Înregistrarea amortizării;
Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;
Contabilitatea decontărilor cu personalul;
Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar
Operaţiunile privind decontările cu furnizorii
Operaţiunile privind decontările cu clienţii
Conturi la Trezoreria Statului şi bănci
Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice
Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar
Exercitarea controlului financiar preventiv
Cunoașterea sistemului național de raportare Forexebug
Raportări situații financiare
Cunoașterea Planului de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia

BIBLIOGRAFIE:
Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;
Legea nr.53//2003-Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare-republicată;
Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și complătările ulterioare;
Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare;
OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicate în Monitorul Oficial nr.37/2003, cu modificările ulterioare;
H.G.38/2017, O.U.G. 57/2015 cu modificările și completările ulterioare;
Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituții publice cu modificările şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare;
Decretul 209/1979 privind regulamentul operațiunilor cu casa cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.nr.569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la și de la locul de muncă al cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.nr.1395/2010 privind finanțarea unităților de învățământ pe baza costului standard/ elev cu modificările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP și modificările ulterioare și Ordinul nr.2332/2017;
O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământ;
Legea nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

ACTE NECESARE
Candidaţii vor depune la secretariatul școlii, un dosar cu următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opis:
a) formular de înscrie la concurs, conform anexei nr.2 din H.G. nr. 1336/2022
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copii ale actelor de studii (licență, doctorat, atestare, etc.);
e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
f) copia carnetului de muncă, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ din anexa 3 ;
g) certificat de cazier judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, ( apt pentru postul de administrator financiar) eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
j) curriculum vitae-model European însoțit de documente justificative;
Nota: Copiile actelor prevăzute la literele b-e, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea “conform cu originalul”, de către secretarul comisiei de concurs.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 5.09.2023
2. Depunerea dosarelor, la secretariatul școlii (Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 4, Bârlad) 5.09- 25. 09.2023, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-13.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023, ora 14.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 8.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 10.00-14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 9.00
7. Susţinerea probei scrise 28.09.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28.09.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 29.09.2023, ora 09.00-13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 2.10.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 2.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 3.10.2023, ora 09.00-13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 3.10.2023, ora 16.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 3.10.2023, ora 17.00