Administrator financiar


Școala Gimnazială Segarcea Vale
Anuntul a expirat


Anunt


Nr. 703/17.08.2023

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

A.) Școala Gimnazială Segarcea Vale, cu sediul în comuna Segarcea Vale, strada Școlii.nr. 2, județul Teleorman, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie
2. Denumirea postului: Administrator financiar, post vacant, pe perioadă nedeterminată
3. Gradul/Treapta profesională/profesională: 1S
4. Scopul principal al postului: activitate financiar contabilă
5. Numărul de posturi: 0,5

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr.1336/2022 (formularul poate fi completat si la sediul institutiei in perioada de depunere a dosarelor);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european;
j) opis cu toate documentele dosarului de înscriere și numărul de pagini, semnat și datat.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Copiile de pe actele solicitate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de participare și care nu conțin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecției ce se va organiza de către Comisia de concurs, conform calendarului de concurs.
Dosarele de concurs se depun la (adresa): com. Segarcea Vale, Str. Școlii, Nr. 2, compartimentul Secretariat, tel. 0765319385, persoana de contact: Chițu Elena, email: scsegarceavale@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 29.08 – 11.09.2023, interval orar: 9:00 – 14:00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau
de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii economice superioare;
2. Minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor economice necesare ocupării postului de administrator financiar I S;
3. Vechime în contabilitatea bugetară 5 ani;
4. Cunoștințe bune de operare PC (Excel, Word, poștă electronică)
5. Candidatul să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani
6. Cunoscător al programelor/platformelor de contabilitate dovedite prin fișă post/decizii/adeverințe/atestate/certificate;
7. Viză CFP (control financiar preventiv)

D.) Bibliografie şi tematică:
BIBLIOGRAFIE:
• Legea 1/2011-Legea educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare;
• Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinului ministrului educației 4183/04.07.2022;
• H.G. nr. 569/2015 privind decontarea cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si didactic auxiliar cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (structura si formatul procedurilor);
• Legea contabilităţii 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului finciar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfaşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
• Ordinul ministrului finanţelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului finciar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfaşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
• Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• Decret nr. 2091976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă;
• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
• OrdinulMinistrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
• Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
• ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar contabile;
• Omfp 517/2016- pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare; • Hotarâre nr. 107/2020- pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar.
• Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare republicată;
• Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor;
• Legea nr. 98/19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
• OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică:
• Organizarea contabilității la unitățile de învățământ, respectiv înregistrările contabile și documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la operațiunile specifice instituției de învățământ;
Contabilitatea activelor fixe
• Înregistrarea amortizării
• Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial
• Contabilitatea decontărilor cu personalul
• Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar
• Operațiunile privind decontările cu furnizorii
• Conturi la Trezoreria Statului și bănci
• Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor;
• Angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
• Finanţarea şi baza materiala a învăţământului preuniversitar;
• Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrâns
• Principii şi reguli privind finanţele publice.
• Reguli privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
• Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
• Legislaţia privind achiziţiile publice.
• Organizarea controlului financiar preventiv.
• Raportarea în sistemul FOREXEBUG.
• Prevederi privind organizarea inventarierii patrimoniului.
• Reguli privind acordarea indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare a personalului pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în interesul serviciului

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Etapa de concurs Data/perioada Ora/interval orar
Depunerea dosarelor 14.09 – 27.09.2023 9.00-14.00
Selecția dosarelor depuse. 28.09.2023 10.00
Afișarea rezultatelor în
urma selecției dosarelor depuse 28.09.2023 13.00
Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor 28.09.2023 13.30-14.30
Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse 29.09.2023 10.00
Susținerea probei scrise 02.10.2023 9.00
Afișarea rezultatelor probei scrise 02.10.2023 13.00
Depunerea contestațiilor în urma probei scrise 02.10.2023 13.30-14.30
Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă 03.10.2023 10.00
Susținerea interviului 05.10.2023 10.00
Afișarea rezultatelor interviului 05.10.2023 12.00
Depunerea contestațiilor în urma interviului 05.10.2023 12.30-13.30
Afișarea rezultatelor contestațiilor interviului 06.10.2023 10.00
Afișarea rezultatelor finale 06.10.2023 10.00
Etapa de concurs Data/perioada Ora/interval orar
Informații suplimentare se pot obține la telefon – 0765319385 și adresa de e-mail: scsegarceavale@yahoo.com, persoană de contact: Chițu Elena, având funcția de director școală.