administrator de patrimoniu


Școala Gimnazială "Gheorghe Nicolau" Români
Expiră azi


Anunt


Școala Gimnazială „Gheorghe Nicolau” Români cu sediul în Români, str. Principală nr. 287, judetul Neamț, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: administrator de patrimoniu, post vacant, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă
Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0756687147, persoană de contact Crăciun Maria-Alexandra, email: mocanumariaalexandra@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 29.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Studii superioare: inginer/ subinginer/ economist.
2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere
3 Alte conditii : experienta in activitatea de personal didactic auxiliar intr-o unitate de invatamant constitutie un avantaj.

Bibliografie şi tematică:

1. Legea învățământului-preuniversitar198/2023;
2. Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
4. OME 4183/2022 – Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul M.F. nr. 2861 din 9 octombrie 2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
6. Legea nr. 82/1991 (r4) a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 7. Ordin M.F. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
8. Lege nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
9. Hotărârea nr. 2230/1696 privind gestionarea bunurilor materiale;
10. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
11. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
12. Legea 500/2002 – privind Finanțele publice;
13. Hotărârea de Guvern nr. 841/1995 – privind Procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice;
14. Legea 307/2006 (r1) – privind Apărarea împotriva incendiilor;
15. Legea 319/2006 – a Securității și sănătății în muncă.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 18 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 29 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 2 octombrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 2 octombrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 3 octombrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 3 octombrie 2023 15.00
proba scrisă 9 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 9 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 10 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 10 octombrie 2023 15.00
interviul 11 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 11 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 12 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 12 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 12 octombrie 2023 15.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.