Administrator de Patrimoniu


Școala Gimnaziala Chinteni
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Școala Gimnazială Chinteni cu sediul în com. Chinteni, strada Unirii , nr.219, judeţul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, în conformitate cu prevederile HG NR.1336/28.10.2022:
DENUMIREA POSTULUI : Administrator de patrimoniu , studii superioare în domeniul inginer/subinginer, economic
NUMARUL POSTURILOR : 0,5
NIVELUL POSTULUI : de execuţie
COMPARTINENT/STRUCTURA : administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU : 4 ore/zi,20 de ore pe săptămână
PERIOADA : nedeterminată

Calendarul desfăşurării concursului
pâna în 29.09.2023 între orele 9.00-11.30 depunerea dosarelor de concurs la secretariat
29.09.2023, verificarea documentelor din dosare si afişarea rezultatului
02.10.2023 ora 14.00 termen de contestare
02.10.2023 – răspuns contestații
10.10.2023, ora 10.00 – proba scrisă şi/sau practică
10.10.2023, ora 15.00 – afişare rezultat
11.10.2023, ora 15.00 – termen de contestare
12.10.2023, ora 10.00 – răspuns contestații
12.10.2023, ora 12.00 – interviu
12.10.2023, afisarea rezultatului la interviu şi afisarea rezultatului final

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească urmăroarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin horărârea Guvernului nr.1336 din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.
II. CONDIŢII SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:
– Cunoştinţe de accesare platformă SICAP;
– Disponibilitate pentru program flexibil;
– Constituie avantaj experienţa în funcţia de administrator patrimoniu/ gestionar/resurse umane într-o instituţie;

III. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

– Cerere de înscriere la concurs
– CV susținut de documente doveditoare
– Copii după diplome/certificate de absolvire/parcurgerea unor cursuri sau stagii de formare
– Acte, în copie de dovedire a identității
– Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverință care să ateste vechimea în muncă , Revisal
– Cazier judiciar
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
– Opisul dosarului în dublu exemplar (un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs)

Locul desfăşurării probelor: Școala Gimnazială Chinteni,cu sediul în com. Chinteni, strada Unirii, nr.219, jud.Cluj.
Relaţii suplimentare la sediul unităţii sau la telefon 0264271773