Administrator DE PATRIMONIU


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIU MANIU”
Expiră azi


Anunt


Nr. 1241/11.09.2023

ANUNŢ
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIU MANIU” ZALĂU

În temeiul art. 31(I) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 178 din Legea nr.198/2023, precum şi în temeiul prevederilor H.G. nr. 1.336 /2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu” Zalău organizează concurs pentru ocuparea a
1 post vacant de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, personal didactic auxiliar, din categoria personal contractual
(normă întreagă, perioadă nedeterminată)

1. DOCUMENTELE SOLICITATE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS:
(conform Art. 35 din HG. nr. 1.336 /2022 )
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
j) curriculum vitae, model comun european;
k) opis 2 exemplare;

Copiile solicitate vor fi însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Documentuele prevăzute la lit. f) și h) pot fi înlocuite cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentelor, cel mai târziu până la data desfășurării probei scrise.
Depunerea dosarelor se face în perioada 14.09.2023-27.09.2023, între orele 12:00 -14:30 la sediul unităţii.
Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare telefonic, la numărul 0260.613318, sau personal la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Iuliu Maniu” între orele 12-15.

2. CONDIȚII GENERALE NECESARE OCUPĂRII POSTULUI:
(cf. Art.15 din HG nr. 1.336 /2022)
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU:
• Îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/ subinginer;
• Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 7 ani;
• Cunoștințe și abilități de utilizare a platformei SICAP ;
• Cursuri de perfecționare în domeniul securității în muncă/ protecției civile prezintă avantaj (certificate cu diplomă/ adeverință/ certificat) ;
• Cunoștințe avansate de utilizare a tehnologiei informației în limbajele actuale/specifice de contabilitate și gestiune, cunoștințe avansate de utilizare a Microsoft Office (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte etc.) și cunoștințe de utilizare a poștei electronice;
• Abilități de comunicare, organizare, îndrumare și control;
• Disponibilitate pentru program flexibil.

4. BIBLIOGRAFIE DE CONCURS:

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu
1. LEGEA nr. 198/2023, Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar
2. REGULAMENTUL-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 4183/04.07.2022
3. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
4. LEGEA nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
5. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 395/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/ acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificările si completările ulterioare;
6. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
7. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
8. LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 841 din 23 octombrie, privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor apartinind instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
10. ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
11. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare:
12. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006;
13. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
14. LEGEA nr. 333/ 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea VI.

Notă:•Toată bibliografia va fi studiată în variantă actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. TEMATICA CONCURSULUI:

– Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, personalul unităților de învățământ, răspunderea dsciplinară a personalului.
– Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic
( compartimentul administrativ)
– Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii
– Atribuţiile principale ale gestionarului, condiții privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală și civilă a gestionarului
– Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile
– Modul de realizare a achizițiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică
– Gestionarea bunurilor materiale
– Drepturi si obligații în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale.
– Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natur
– a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
– Garanţia în numerar (conf. Legii 22/18.11.1969).
– Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
– Obligaţiile angajatorilor, obligațiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
– Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă).
– Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului privind apărarea împotriva incendiilor
– Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

6. PROBELE DE CONCURS, LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII ACESTORA:

Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnazilae ”Iuliu Maniu” Zalău şi constă în proba scrisă și interviu.

a) Depunerea și selecția dosarelor de înscriere:
În perioada 14.09.2023 – 27.09.2023 între orele 12:00 – 14:30 are loc depunerea dosarelor de înscriere la concurs, dar nu mai târziu de data de 27.09.2023 ora 14:30;
Selecţia dosarelor se va face în data de 28.09.2023 ora 9:00 la sediul școlii.
Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 29.09.2023, ora 12:00 la avizierul școlii.
În data de 29.09.2023, în intervalul orar 12:00 – 15:00 se pot depune contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor;
În data de 02.10.2023, ora 12:00, afişarea rezultatelor în urma contestațiilor.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

b) Proba scrisă:
Data şi ora desfăşurării: 04.10.2023, ora 9:00.
Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii, cu 15 minute înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8,45, având asupra lor actul de identitate. Durata probei scrise este de 2 ore de la primirea subiectului.
Afişarea rezultatelor: 05.10.2023, ora 12:00;
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minimum 50 puncte.
Depunerea eventualelor contestaţii se va face după afişarea rezultatelor, în data de 05.10.2023 între orele 12:00 – 15:00;
Data afişării rezultatului contestaţiilor: 06.10.2023, ora 12:00;
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste – grile.

c) Interviul
În cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinile și motivația candidaților (experiența în domeniu poate constitui un avantaj).
Proba interviului poate fi susținută de către acei candidati declarați admiși la proba scrisă.
Data şi ora desfăşurării interviului: 11.10.2023, începând cu ora 10:00;
Afișarea rezultatelor interviului: 12.10.2023, ora 12:00;
Depunerea eventualelor contestații se face după afișarea rezultatelor în data de 12.10.2023, între orele 12:00 – 15:00;
Data afișării rezultatului contestațiilor: 13.10.2023, ora 12:00;
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu .
Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 13.10.2023, ora 14:00.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale ”Iuliu Maniu”, loc. Zalău, b-dul Mihai Viteazul,, nr.35, conform graficului de mai jos:

Nr. crt. Activități privind organizarea și desfășurarea concursului Data/perioada Ora
1. Publicarea anunțului 14.09.2023
2. Depunerea dosarelor de înscriere de către candidați 14.09.2023 – 27.09.2023 12.00 – 14.30
3. Evaluarea dosarelor 28.09.2023 09.00 – 12.00
4. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor de înscriere la concurs 29.09.2023 12.00
5. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs 29.09.2023 12.00 – 15.00
6. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor privind selecția dosarelor de înscriere la concurs 02.10.2023 12.00
7. Organizarea și desfășurarea probei scrise 04.10.2023 09.00 – 11.00
8. Afișarea rezultatelor obţinute de către candidați la proba scrisă 05.10.2023 12.00
9. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 05.10.2023 12.00 – 15.00
10. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 06.10.2023 12.00
11. Susținerea interviului 11.10.2023 10.00
12. Afișarea rezultatelor la proba interviu 12.10.2023 12.00
13. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviu 12.10.2023 12.00 – 15.00
14. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviu 13.10.2023 12.00
15. Afișarea rezultatelor finale 13.10.2023 14.00

Director,
prof. Delia- Ioana CHIȘ