Administrator de patrimoniu


școala gimnazială „constantin brâncuși”
Anuntul a expirat


Anunt


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, cu sediul în TÂRGU JIU, strada Agriculturii Nr.1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

Denumirea postului: administrator patrimoniu;
Nivelul postului: de execuţie;
Numărul de posturi: 1;
Compartiment/structură: administrativ;
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
Perioada: nedeterminată.

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform Anexei nr. 2 la HG 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dacă este cazul;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției din strada Agriculturii, nr.1, Tg-Jiu, județul Gorj, în intervalul orar 09.00–12.00, email: scoalanr12_tgjiu@yahoo.com. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0253237713, compartiment secretariat.

Termenul de depunere a dosarelor: 22.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei (secretariat).

Condiţii generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
e) îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru administrator de patrimoniu:
1. Studii de specialitate: superioare în domeniul inginer/subinginer, economic;

Bibliografie:
1. Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/04.07.2023;
2. Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea nr. 107/04.02.2020 pentru modificarea HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;
6. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea contabilitatii 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
9. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare.
10. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele finaciar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, actualizată;
13. H.G. nr. 2139/2004 privind clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
14. OME 4183/2022 privind Regulamentul-cadru de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
15. Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica
1. Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul unităţilor de învăţământ, răspunderea disciplinară a personalului;
2. Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, compartimentul administrativ-organizare şi responsabilităţi;
3. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;
4. Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală şi civilă a gestionarului;
5. Norme generale şi specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile;
6. Elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile;
7. Modul de realizare a achiziţiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
8. Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
9. Evenimente(comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă);
10. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă(conf. Codului Muncii);
11. Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii;
12. Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
13. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
14. Colectarea selectivă a deșeurilor;
15. Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii;
16. Garanţia în numerar (conf. Legii22/18.11.1969);
17. Drepturi si obligații în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale;
18. Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale;
19. Prevederi legale privind controlul managerial intern;
20. Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă si de prevenire si stingerea incendiilor.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22.09.2023, ora 12.00;
Selecția dosarelor de către Comisia de concurs: 26.09.2023, ora 12.00;
Rezultate selecție dosare: 26.09.2023, ora 16.00;
Contestații rezultate selecția dosarelor: 27.09.2023, în intervalul orar 10.00-12.00;
Afișarea rezultatelor contestaţiilor la selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 16.00;
Proba scrisă: 02.10.2023, ora 09.00;
Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 02.10.2023, ora 16.00;
Contestatii rezultate proba scrisă: 03.10.2023, în intervalul orar 09.00-11.00;
Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 03.10.2023, ora 16.00;
Proba interviu: 04.10.2023, 9.00;
Afișarea rezultate la proba interviu: 04.10.2023, ora 16.00;
Contestații rezultate interviu: 05.10.2023, în intervalul orar 9.00-11.00;
Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba interviu: 05.10.2023, 16.00;
Afișarea rezultatelor finale: 06.10.2023, 12.00.