ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU


Liceul Teoretic George Calinescu
Anuntul a expirat


AnuntConcurs ANULAT la cererea instituției angajatoare!


 

Anunțul a fost rectificat la solicitarea instituției angajatoare conform documentului atașat următor:

Document atașat corectat

Liceul Teoretic George Calinescu cu sediul în BUCUREȘTI, strada Biserica Amzeinr. 20-24 sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: de execuţie;
2. Denumirea postului: administrator patrimoniu, post vacant, pe perioadă nedeterminată

4. Numărul de posturi: 0.5.
B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform Anexei nr. 2 la HG 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dacă este cazul;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019;
i) curriculum vitae, model comun european.
Dosarele de concurs se depun la sediul instituției, strada Biseica Amzei nr 20-24, sector 1, email: liceulcalinescu@yahoo.com
Termenul de depunere a dosarelor: 08.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei (secretariat).
C.) Condiţii generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
e) îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru administrator de patrimoniu:
1. Studii de specialitate: economic;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare: operare pe calculator nivel mediu/avansat și operare în SICAP;

D.) Bibliografie:
Bibliografie generală:
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 – Statutul personalului didactic (Titlul IV) cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea 98/2006 privind achizițiile publice;
4. Hotărârea 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice;
5. Hotărârea nr. 107/04.02.2020 pentru modificarea HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unitaților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;
6. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea contabilitatii 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
9. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
Bibliografie specifică:
1. Legea nr. 22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
2. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, actualizată;
3. H.G. nr. 2139/2004 privind clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe;
4. OME 4183/2022 privind Regulamentul-cadru de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
5. Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale.
E) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Etape desfăşurare concurs data oră
Depunerea dosarelor 4.09-25.09.2023 10,00-15,00
Selecția dosarelor de către Comisia de examen 26.09.2023 09,00
Rezultate selecție dosare 26.09.2023 12,00
Depunerea contestațiilor la selectarea dosarelor 26.09.2023 12,00-13,00
Rezultate contestaţii la selecţia dosarelor 26.09.2023 15,00
Probă scrisă 27.09.2023 09,00
Rezultate probă scrisă 27.09.2023 13,00
Contestatii la proba scrisă 27.09.2023 13,00-14,00
Rezultate contestații proba scrisă 27.09.2023 16,00
Probă practică 27.09.2023 10,00
Rezultate probă practică 27.09.2023 11,00
Contestații la proba practică 27.09.2023 11,00-11,30
Rezultate contestații la proba practică 27.09.2023 13,00
Probă interviu 27.09.2023 13,30
Rezultate probă interviu 27.09.2023 15.00
Contestații la proba de interviu 27.09.2023 15,00-15.30
Rezultate contestații la proba de interviu 27.09.2023 16,30
Afișarea rezultatelor finale 27.09.2023 17,00