ADMINISTRATOR


PRIMĂRIA VALEA RÂMNICULUI
Anuntul a expirat


Anunt


ROMÂNIA
COMUNA VALEA RÂMNICULUI
JUDEȚUL BUZĂU
Web site: www.comunavalearamnicului.ro E-mail:primaria@valearm.ro Tel/Fax :0238/774410

Nr.5735/05.09.2023
ANUNȚ
Primăria Comunei Valea Râmnicului, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, corespunzător funcției contractuale de execuție de Administrator din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului – Compartiment Cămin Cultural.
I. Condiții de desfășurare a concursului
Concursul se desfășoară la sediul primăriei comunei Valea Râmnicului, str. Principală nr. 95
Publicarea anunțului – 11.09.2023
Depunerea dosarelor – se poate face în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv, până la data de 22.09.2023 ora 16,00
Selecția dosarelor de înscriere la concurs va avea loc în data de 25.09.2023
Depunerea contestațiilor – candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de cel mult 26 de ore de la data afișării selecției dosarelor
Soluționarea contestațiilor – în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
Proba scrisă se va susține în data de 28.09.2023 ora 10,00;
Proba interviu – candidații declarați admiși la proba scrisă, se vor prezenta la proba interviu organizat în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
Rezultatele după fiecare probă se aduc la cunoștință publică în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.
Condițiile generale de participare- poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:
– Are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene
– Cunoaște limba română scris și vorbit
– Are capacitate deplină de exercițiu
– Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
– Îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și după caz alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
– Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
II. Condiții specifice
– Studii superioare – cu profil ”Socio-uman” și ”Științe administrative”
– Cunoștințe operare PC,(microsoft office , word, excel)
– Permis de conducere categoria B
– Vechime în muncă – minimum 1 ani
Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:
– Cerere de înscriere la concurs
– Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
– Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică
– Carnetul de muncă, sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă
– Cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
– Curriculum vitae
– Certificat de căsătorie (după caz)
Copiile documentelor sunt însoțite de documentele originale pentru a fi certificate ”Conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
1. Constituția României, cu modificările și completările ulterioare.
2. O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
CU TEMATICA
Titlul III Personalul contractual
Cap. I Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
Partea a VII a
Titlul II Răspunderea administrativ disciplinară
3. Legea 53/2003, Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare.
CU TEMATICA
– drepturile salariaților
– drepturile angajatorului
– obligațiile salariatului
– obligațiile angajatorului
3. O.U.G 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare și aprobată de Legea nr.143/2007.
CU TEMATICA
– integral
4. Ordinul 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
CU TEMATICA
Anexa nr.1
– obiectul de activitate
– patrimoniul
– personalul și conducerea
– atribuțiile directorului
5.Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
CU TEMATICA
– servicii de prevenire și protecție
– comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor
– autorități competente și instituții cu atribuții în domeniu

Notă: La toate actele normative se va avea în vedere actualizările intervenite până la data concursului. Astfel, candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie toate republicările, modificările și completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.

FIȘA ȘI ATRIBUȚIILE POSTULUI

Primăria Comunei Aprob,
Valea Râmnicului Primar
Jud. Buzău Galbenu Marian

FIȘA POSTULUI
NR. _________

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND POSTUL:
1. Denumirea postului: Administrator
2. Nivelul postului: funcție contractuală de execuție
3. Scopul principal al postului: organizează și răspunde de desfășurarea actului cultural și sportiv la nivelul localității
4. Programul de lucru: 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână
CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență
2. Cunoștințe de operare pe calculator: microsoft office, word, excel
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: spirit de observație, rezistență fizică, să poată lucra în condiții de stres, spirit de inițiativă, gândire logică,
4. Abilități, calități și aptitudini necesare:
– Nivel superior de îndeplinire a sarcinilor și lucrărilor stabilite
– Adaptarea la condiții alternative sau soluții noi
– Intensitate în implicarea și rapiditatea intervenției în realizarea atribuțiilor
– Capacitatea de evitare a stărilor conflictuale și respectarea relațiilor ierarhice
– Corectitudine în îndeplinirea atribuțiilor
– Păstrarea confidențialității în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
ATRIBUȚIILE POSTULUI
1. Răspunde de organizarea și desfășurarea de activități cultural artistice ;
2. Sprijinirea, conservarea valorilor tradiționale (dansuri și cântece populare)
3. Asistă la pregătirea prealabilă și desfășurarea momentelor culturale, sportive (spectacole, momente coregrafice);
4. Promovarea activităților culturale organizate la nivelul comunei Valea Râmnicului
5. Stimularea creativității și talentului;
6. Crearea condițiilor pentru asigurarea continuității manifestărilor și evenimentelor culturale;
7. Exploatarea spațiului în aer liber pentru diferite activități în vederea păstrării tradițiilor populare;
8. Asigură întreținerea căminelor culturale în interiorul și exteriorul acestora;
9. Să inițieze relații profesionale cu persoanele interesate să participe la programele derulate
10. Răspunde de întocmirea referatelor privind achiziționarea bunurilor și materialelor necesare desfășurării activității;
11. Organizează și alte activități în conformitate cu obiectivele instituției;
11. Îndeplinește orice alte atribuții, necesare, trasate de șeful ierarhic superior
Sfera relațională a titularului postului
Sfera relațională internă
a) Relații ierarhice:
Subordonat față de primar
Superior pentru: nu este cazul
b) Relații funcționale: cu angajații instituției
c) Relații de control: nu e cazul
d) Relații de reprezentare: nu e cazul
Sfera relațională externă:
a) Cu autorități și instituții publice: de specialitate
b) Cu organizații internaționale: nu e cazul
c) Cu persoane juridice private: nu e cazul
Limite de competență: libertate decizională pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin
Delegarea de atribuții și competență: nu e cazul

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Valea Râmnicului și la secretarul comisiei de concurs, doamna Simion Ionica, telefon 0238/774410, email: primaria@valearm.ro în intervalul orar 08:00 – 16:30 de luni până joi, iar vineri 08:00 – 14:00.

PRIMAR
Ing. GALBENU MARIAN