1 POST MUNCITOR CALIFICAT II-TAMPLAR SI 1 POST MUNCITOR CALIFICAT IV-ZUGRAV


SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI
Expiră in 2023-10-05


Anunt


Spitalul Municipal Ploiești cu sediul în str. Ana Ipătescu nr. 59, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/28.10.2022, a următoarelor posturi unice vacante:
 1 post Muncitor calificat II – tâmplar – Muncitori întreținere clădiri și instalații, apă, lumină, încălzire
 1 post Muncitor calificat IV – zugrav – Muncitori întreținere clădiri și instalații, apă, lumină, încălzire

Concursul constă în următoarele etape:
a) selectia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă si/sau proba practică;
c) interviul.

Calendarul estimativ de desfășurare a concursului este:
06.10.2023 ora 11.00 – afișarea rezultatului selecției dosarelor
09.10.2023 ora 11.00 – depunerea eventualelor contestații la selecția dosarelor
10.10.2023 ora 11.00 – soluționarea eventualelor contestații la selecția dosarelor
23.10.2023 ora 09.00 – proba scrisă
23.10.2023 ora 13.00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă
24.10.2023 ora 13.00 – depunerea eventualelor contestații la proba scrisă
25.10.2023 ora 13.00 – soluționarea eventualelor contestații
26.10.2023 ora 10.00 – interviul/proba practică
26.10.2023 ora 13.00 – afișarea rezultatelor la interviu/proba practică,
27.10.2023 ora 13.00 – depunerea eventualelor contestații la interviu/ proba practică
30.10.2023 ora 13.00 – soluționarea eventualelor contestații
30.10.2023 ora 14.00– afișarea rezultatelor finale concurs
*Datele din calendar pot suferi modificări
Concursul se va susține la sediul unității: din Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 59-Sala de ședințe

Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.Condiții generale de participare la concurs:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) îndeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

Nu pot participa la concurs fostii salariati care au săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii stabilite prin contractul individual de muncă sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară și cei care nu au corespuns profesional locului de muncă în care au fost încadrați.

2. Condiţii specifice de ocupare a posturilor:
-pentru postul de muncitor calificat II-tâmplar
• studii generale/medii
• diplomă/certificat de calificare în meseria de tâmplar
• vechime minim 6 ani în meserie (tâmplar/confectioner tâmplărie din aluminiu și mase plastic, perioadă dovedită cu documente justificative);
• apt medical pentru lucru la înălțime
-pentru postul de muncitor calificat IV-zugrav
• studii: generale/liceu;
• diplomă/certificat de calificare ca zugrav;
• minim 2 ani vechime în meserie (de zugrav, perioadă dovedită cu documente justificative)
• apt medical pentru lucru la înălțime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun de luni-vineri între orele 9.00-14.00, termenul limită de depunere a dosarelor este data de 05.10.2023 (inclusiv), ora 14.00, la Compartimentul RUNOS al Spitalului Municipal Ploiești și vor cuprinde:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr. 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publică;
e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în munca si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinta medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (apt pentru lucru la înălțime), eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infractiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidatii înscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sănătate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European,
taxă concurs 50 lei

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.1336/2022.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise și/sau probei practice.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarul se depune numai atunci când acesta este complet, cu toate documentele solicitate

În cazul nepromovării concursului se vor elibera, pe baza unei cereri adresate conducerii, numai documentele depuse în original.
Depunerea corectă și completă a documentației din dosarul de concurs revine candidatului.
Dosarele depuse după termenul de depunere vor fi respinse.

Verificarea identității candidaților înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate. După verificarea identității candidaților, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgență în care acestia pot fi însoțiți de către unul dintre membrii comisiei de concurs sau de către persoanele care asigură supravegherea.
Proba scrisă consta în redactarea unei lucrări si/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul. Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei și a tematicii de concurs, astfel încat să reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, în concordanșă cu nivelul si specificul postului pentru care se organizează concursul. În cazul unui număr mare de candidati înscriși, concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se desfășoară în mai multe sesiuni, pe baza bibliografiei si a tematicii de concurs. Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.
După ora stabilita pentru începerea probei scrise este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei alte persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a secretarului de concurs.
În sala în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizarii probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de informare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, situatie în care comisia de concurs elimina candidatul din sala.
Lucrările se redactează, sub sanctiunea anulării, doar pe hârtia asigurată de unitate, purtând stampila acesteia pe fiecare filă. Prima fila, dupa înscrierea numelui si a prenumelui în coltul din dreapta sus, se lipeste astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate și se aplică stampila unității, cu exceptia situatiei în care există un singur candidat pentru postul vacant, caz în care nu mai exista obligatia sigilarii lucrării.
Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa, respectiv testul-grila, la finalizarea acestora ori la expirarea timpului alocat probei scrise, si sa semneze borderoul întocmit în acest sens.
Interviul se poate înregistra și audio/video la solicitarea membrilor comisiei de concurs, cu aprobarea președintelui comisiei. Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidatilor, obtinut în prealabil, cu respectarea datelor cu caracter personal.
Pentru fiecare probă a concursului se stabilește un punctaj de maximum 100 de puncte. Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Sunt declarați admiși la interviu și/sau proba practică candidații care au obținut mimimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la locul desfășurării concursului, cu mențiunea ,,admis’’ sau ,,respins’’.
Având în vedere prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), unitatea folosește, în toate etapele de desfășurare a concursului, numărul de înregistrare a cererii de înscriere de concurs, ca modalitate de identificare.

BIBLIOGRAFIE
Pentru postul de muncitor calificat II-tâmplar
1. Manual pentru pregătirea în ocupația de confectioner tâmplărie din aluminiu și mase plastice
Cap.1.1.3 – Componentele tâmplăriei din aluminiu și mase plastic
Cap.2.5 – Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastic
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Cap.2 – Secțiunea 6 – Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
3. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
Cap.3, secțiunea 7 – Instruirea lucrătorilor
Cap.4 – Obligațiile lucrătorilor
Cap.6, secțiunea 1 – Evenimente
Pentru postul de muncitor calificat IV-zugrav
1. Cartea zugravului și vopsitorului – Editura Tehnică, București 1981, autor C.TSICURA
2. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;-Secțiunea a 7-a, art.20, art.21, art.22, art.23
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru activități de vopsitorie – NSSM 26
4. Norme pentru lucrul la înălțime – NSSM 12

Anunțul de concurs, bibliografia sunt afișate la avizier și pe site-ul unității www.spitalulmunicipalploiesti.ro
Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Ploiești, din Ploiești, str. Ana Ipătescu, nr.59, sau la nr. de telefon 0244/523904 int.156-Compartiment RUNOS.