1 post – Expert local TB / medic pneumolog,1 post – Expert local TB / medic resident


Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, București
Anuntul a expirat


Anunt


Având în vedere Hotarârea 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;:
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe durată determinată în cadrul Proiectului POCU/225/4/9/117426(Cod SMIS 2014+: 117426)- Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente :
• 1 post – Expert local TB / medic pneumolog – 2 ore/zi – 42 ore/lună/ Experienţă specifică 5 – 10 ani în domeniul TB , competenţă teritorială Bucureşti Ilfov.
• 1 post – Expert local TB / medic resident – 2 ore/zi – 42 ore/lună/ Experienţă specifică < 5 ani în domeniul TB , competenţa teritorială Bacău, Brăila, PPL naţional.
1) Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
2) În vederea participării la concurs, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european, insotit de scrisoare de recomandare de la un loc de munca anterior (dupa caz);
(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Certificarea tuturor copiilor se va efectua prin confruntare cu originalul a documentelor de către secretarul comisiei, prin aplicarea ștampilei conform cu originalul pe documentele depuse în copie.
Documentele vor fi prezentate într-un dosar, în ordinea mai sus menționată.

3) Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Registratura Institutului sau secretariatul comisiei de concurs din cadrul Serviciului R.U.N.O.S., persoana de contact Ref. Pavel Ana Maria/ Ref. Danescu Claudia, tel. nr. 021/335.69.10 int.2554/2543. Informaţii suplimentare pe site-ul institutului www.marius-nasta.ro .
4) Modalitatea şi termenul pentru depunerea documentelor .
Candidaţii depun dosarul pentru înscriere în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs, până la ora 13.00 a ultimei zi de înscriere, la secretariatul comisiei de recrutare și selectie:
Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”
Serviciul R.U.N.O.S-Pavilionul V
Șos. Viilor nr. 90 Sector 5 București
5) Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs:
a) Expert local TB / medic pneumolog, competenţă teritorială Bucureşti Ilfov.
– Experienţă specifică 5-10 ani;
– Competenţe şi abilităţi de comunicare ;
– Capacitate de analiză şi sinteză ;
– Abilităţi impuse de fişa postului ;
b) Expert local TB / medic resident, competenţa teritorială Bacău, Brăila, PPL naţional..
– Experienţă specifică < 5 ani;
– Competenţe şi abilităţi de comunicare ;
– Capacitate de analiză şi sinteză ; – Abilităţi impuse de fişa postului;
6) Tipul probelor de concurs:
– Probă scrisă și probă interviu;
Anterior probelor de concurs se va organiza evaluarea psihologica a candidatilor care sunt admisi la evaluarea dosarelor depuse. Evaluarea va avea loc inaintea inceperii probei scrise.
7) Calendarul de desfăşurare al concursului:

Etapa Data calendaristică / interval
Afişare anunţ concurs pe site-ul www.marius-nasta.ro, portalul posturi.gov.ro şi la avizierul de la sediul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”. 15.09.2023
Perioada depunere dosare candidaţi la sediul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”. 18.09.2023– 22.09.2023 ora 15.00
Selectia dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare 25.09.2023
Afișare anunț evaluare dosare depuse de candidați 26.09.2023
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor 27.09.2023
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor 28.09.2023
Perioadă derulare probă scrisă 29.09.2023
Afisare rezultate probă scrisă 02.10.2023
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor probei scrise 04.10.2023
Perioadă derulare interviu 05.10.2023
Afisare rezultate probă interviu 06.10.2023
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei de interviu 09.10.2023
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor probei de interviu 10.10.2023
Afişarea rezultatului final al concursului 11.10.2023
8) Bibliografia:
 Conform anexei prezentului anunţ de concurs.
9) Tematica pentru concurs:
 Conform anexei prezentului anunţ de concurs.
10) Concursul va avea loc la sediul central din Şos. Viilor nr. 90, Sector 5, Municipiul Bucuresti, incepand cu ora 09.00, proba scrisa în data de 29.09.2023 și proba de interviu în data de 05.10.2023.