0,5 ADMINISTRATOR PATRIMONIU, STUDII SUPERIOARE


GRADINITA CSIPIKE MIERCUREA CIUC
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița Csipike M-Ciuc, organizează la sediul său din Iancu de Hunedoara, nr.31, judeţul Harghita, concurs pentru ocuparea unui post vacant în conformitate cu prevederile HG NR.1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI : Administrator de patrimoniu,studii superioare
NUMARUL POSTURILOR : 0,5
NIVELUL POSTULUI : de execuţie
COMPARTINENT/STRUCTURA : administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU : 4 ore/zi, 20 de ore pe săptămână
PERIOADA : nedeterminată

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească urmăroarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin horărârea Guvernului nr.1336 din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.
II. CONDIŢII SPECIFICE NECESARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LACONCURS:
– Cunoştinţe de accesare platformă SEAP;
– Disponibilitate pentru program flexibil;
– Constituie avantaj experienţa în funcţia de administrator patrimoniu/ gestionar/resurse umane într-o instituţie;

III. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

– Cerere de înscriere la concurs
– CV susținut de documente doveditoare
– Copii după diplome/certificate de absolvire/parcurgerea unor cursuri sau stagii de formare
– Acte, în copie de dovedire a identității
– Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverință care să ateste vechimea în muncă , Revisal
– Recomandare de la locul de muncă anterior
– Cazier judiciar
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
– Opisul dosarului în dublu exemplar (un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs)

IV. PROBE DE CONCURS

– Selecţia dosarelor de înscriere
– Probă scrisă din tematica și bibliografia cerută
– Interviu

V. ETAPELE DE CONCURS:

04.09.2023 Publicareaanunţului

05.09.2023- 25.09.2023 ora 12,00 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor
26.09.2023 Analiza dosarelor de către membrii comisiei de concurs
26.09.2023 ora 12,00 Afişarea rezultatelor soluţionării dosarelor
26.09.2023 între orele 12,00-16,00 Depunerea contestaţiilor
26.09.2023 ora 16,30 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor
27.09.2023 ora 9,00 Susţinerea probei scrise
27.09.2023 ora 12,00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă
27.09.2023 între orele 12,00-14,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
27.09.2023 ora 17,00 Afişarea rezulatatelor la contestaţii proba scrisă
28.09.2023 ora 9,00 Proba de interviu
28.09.2023 ora 13,00 Afişarea rezultatelor la proba de interviu
28.09.2023 ora 13,00-15,00 Depunerea contestaţiilor la proba de interviu
28.09.2023 ora 17,00 Afişarea rezultatelor la contestaţii proba de interviu
28.09.2023 ora17,00 Afişarea rezultatelor finale ale concursului
29.09.2023 ora 10-12 Depunerea contestaţiilor la rezultatele finale
29.09.2023 ora 14,00 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii
Locul desfăşurării probelor: Grădinița Csipike M-Ciuc, str Iancu de Hunedoara, nr 31.
Relaţii suplimentare la sediul unităţii , Grădinița Csipike M-Ciuc, str Iancu de Hunedoara, nr 31, telefon 0266-310664.

BIBLIOGRAFIE
1. Legeaînvățământuluipreuniversitar nr. 198/2023, Capitolul X (Finanțareașibazamaterială a învățământuluipreuniversitar )secțiunea 1 șisecținea a 3- a;
2. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentruaprobareaNormelorprivindorganizareașiefectuareainventarieriielementelor de naturaactivelor, datoriilorșicapitalurilorproprii;
3. ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privinddocumentelefinanciar-contabile*) Grupa II șiGrupa III
4. Legea nr. 22/1969, modificatășicompletatăprinLegea 54/1994 privindangajareagestionarilor, constituirea de garanțiișirăspundereaînlegătură cu gestionareabunuriloragenților economici, autoritățilorsauinstituțiilorpublice, cu modificărileșicompletărileulterioare;
5. Legea 98/2016 privindachizițiilepublice, cu modificărileșicompletărileulterioare;
6. H.G. nr. 419/2018 pentruaprobareaNormelormetodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractelor de achizițiipublice;
7. H.G. nr. 276/2013 privindstabilireavalorii de intrare a mijloacelor fixe;
8. Legea nr. 319/2006 Legeasecuritățiișisănătățiiînmuncă cu modificărileșicompletărileulterioare;
9. Legea 307/2006 privindapărareaîmpotrivaincendiilor, cu modificărileulterioare;
10. Legea 333/2003 privindpazaobiectivelor, bunurilor, valorilorșiprotecțiapersoanelor, actualizată;
11. O.U.G. 74/2008 privindcolectareaselectivă a deșeurilor;
TEMATICĂ
– Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliary și nedidactic; compartimentul administrativ – organizare și responsabilități;
– Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii;
– Atribuțiile principale ale gestionarului, condiții privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală și civilă a gestionarului;
– Modul de realizarea achizițiilor publice, proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică;
– Obligațiile angajatorilor, obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
– Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor privind securitatea și sănătatea în muncă);
– Dispoziții generale, obligații privind apărarea împotriva incendiilor;
– Paz aobiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
– Colectarea selective a deșeurilor
– Drepturi și obligații în legătură cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale; documente financiar contabile utilizate.
– Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale;
– Instruirea lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă și de prevenire și stingerea incendiilor;
– Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excellși Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editare texte), cunoștințe de utilizare e-mail și cunoștințe de utilizare SICAP.